‌آييننامه حساب از درآمد

‌آيين‌نامه كيفيت هزينه و نحوه نگهداري حساب از درآمد موضوع ماده ۳۹ اصلاحي قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين‌ دادگستري.

‌مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۶ شوراي انقلاب اسلامي ايران.

‌فصل اول – جمع‌آوري درآمدها و نگهداري حساب آن ها

‌ماده ۱ – به منظور تمركز وجوه حاصله از اجراء ماده واحده اصلاح ماده ۳۹ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۶ ‌شوراي انقلاب اسلامي ايران حساب مخصوصي از طرف خزانه‌داري كل در بانك مركزي ايران افتتاح و كليه عوائد حاصله از اجراء قانون به حساب‌ مذكور منتقل و واريز خواهد شد.

‌ماده ۲ – ادارات امور مالي وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد در مركز و كليه واحدهاي قضايي و ادارات ثبت شهرستان ها و واحدهاي وصول‌ آن ها مكلف اند پانزده درصد از وجوهي كه بابت هزينه‌هاي دادرسي و حق اجراء احكام مدني و جزاي نقدي و هزينه‌هاي ثبتي و اجراي و غيره وصول‌مي‌نمايند از طريق ادارات امور اقتصادي و دارايي به حسابي كه به موجب ماده ۱ اين آيين‌نامه در بانك مركزي ايران افتتاح گرديده منتقل نموده و همه‌ماهه آمار وجوه وصولي و تحويلي را به تفكيك نوع درآمد تنظيم و منتهي تا پنج ماه بعد به اداره كل امور مالي وزارت دادگستري ارسال دارند.

‌ماده ۳ – اداره كل امور مالي وزارت دادگستري دفاتر مخصوصي براي نگاهداري حساب عوائد وصولي و هزينه‌هايي كه از محل وجوه مذكور انجام‌ مي‌شود اختصاص و كليه عمليات را در آن ثبت خواهد نمود.

‌ماده ۴ – چنان چه وجوهي كه بابت پانزده درصد وصول مي‌شود در سال جاري به حساب درآمد عمومي واريز شده باشد يا بشود از حساب درآمد‌ عمومي برگشت و به حسابي كه به موجب ماده ۱ اين آيين‌نامه در بانك مركزي ايران افتتاح گرديده است منتقل خواهد شد.

‌ماده ۵ – در پايان هر سال مانده عوائد حاصله به سال هاي بعد منتقل و مورد تعهد و مصرف واقع خواهد شد.

‌فصل دوم – هزينه :
‌ماده ۶ – تشخيص و انجام تعهد و تسجيل در مورد هزينه‌هاي موضوع ماده ۳۹ قانون اصلاح قوانين دادگستري به عهده وزير دادگستري يا مقاماتي‌ است كه از طرف وزير دادگستري تعيين مي‌شود.
‌ماده ۷ – براي پرداخت هزينه‌هايي كه از محل درآمد موضوع قانون مزبور انجام خواهد شد حساب مخصوصي در بانك مركزي ايران يا با موافقت‌بانك مذكور در بانك ملي ايران به نام اداره كل امور مالي وزارت دادگستري افتتاح خواهد شد و وجوهي كه به موجب ماده ۱ در بانك مركزي ايران‌ متمركز گرديده به درخواست ذي حساب وزارت دادگستري از طريق خزانه به اين حساب منتقل خواهد شد.
‌تبصره : استفاده از اين حساب با امضاء مشترك ذي حساب و لااقل يك امضاء ديگر به معرفي وزير دادگستري خواهد بود.
‌ماده ۸ – اداره كل امور مالي وزارت دادگستري صورت كليه درآمدهاي وصولي و هزينه‌هايي را كه به موجب دستورات وزارت دادگستري و با‌رعايت مقررات و موازين اين آيين‌نامه پرداخت شده به استناد هزينه ضمن ساير حساب هاي ماهيانه به ديوان محاسبات ارسال خواهد نمود.
‌ماده ۹ – هر گونه تغيير و تجديد نظر در مواد اين آيين‌نامه و ارقام بودجه موكول به تصويب وزير دادگستري مي‌باشد.
‌ماده ۱۰ – از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه نحوه وصول و نگاهداري حساب درآمد و كيفيت هزينه پانزده درصد درآمدهاي دادگستري و ثبت‌ موضوع ماده ۳۹ قانون اصلاح قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶ الغاء مي‌شود.