دستورالعمل نظام مهندسی 

دستورالعمل جهت اجرای ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی.

شهرداران محترم مناطق ۱ الي ۲۰ و ۲۲

با سلام

در اجراي ماده ۳۹ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي، موضوع وصول يک در هزار از هزينه ساخت واحدهاي مسکوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف مسکن از سازندگان، با توجه به نامه شماره ۲۳۵۰۱/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۰۵ وزارت کشور و نامه شماره ۴۰۰/۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۶ وزارت مسکن و شهرسازي، دستورالعمل ذيل جهت اجراي ماده قانوني مذکور ابلاغ مي گردد :

۱- مالکين ساختمانهاي مسکوني که مساحت واحدهاي آنها بيش از الگوي مصرف مسکن، (در تهران ۷۵ متر مربع) تعيين گرديده بوده و پروانه ساختماني آنها از اول سال ۱۳۷۶ تا وصول اين بخشنامه صادر گرديده است، قبل از صدور گواهي پايان ساختمان بايد معادل ۱/۵% (يک و نيم درصد) عوارض زيربناي پرداختي بابت واحدهاي مسکوني مذکور را به حساب شماره ۱۰۳۹/۵۸ خزانه بانک مرکزي واريز نموده و فيشهاي مربوطه را به شهرداري ارائه نمايند.

۲-مالکين ساختمانهاي با مشخصات ذکر شده در بند يک که پروانه ساختماني آنها پس از وصول اين بخشنامه صادر مي گردد تا صدور دستورالعمل جديد، مبلغ مذکور را بعنوان علي الحساب قبل از صدور پروانه پرداخت و فيشهاي مربوطه را به شهرداري ارائه خواهند نمود.

۳- فيشهاي وجوه واريزي همه ماهه بايد توسط شهرداريها به حوزه معاونت نظام مهندسي و اجراء ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي ارسال گردد.
۴- در مجتمع هاي مسکوني که داراي واحدهاي متفاوت از لحاظ متراژ زيربنا هستند، ۱/۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختماني صرفا” شامل واحدهائي خواهد بود که داراي زيربناي بيش از الگوي مصرف مسکن (۷۵ متر مربع) هستند. به عبارت ديگر به ازاء هر واحد مسکوني با مساحت بيش از ۷۵ متر مربع ۱/۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختماني طبق مصوبه شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۷ وزارت محترم کشور موضوع بخشنامه شماره ۱۰/۸۳۵۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۸ محاسبه مي گردد.
۵- مالکين واحدهاي مسکوني با مساحت کمتر از ۷۵ متر مربع که هنگام صدور پروانه از پرداخت وجوه مذکور معاف مي باشند، چنانچه مساحت واحدهاي مسکوني آنها در اجراء به بيشتر از ۷۵ متر مربع افزايش يابد، قبل از صدور گواهي پايان ساختمان ملزم به پرداخت وجوه مذکور مطابق بند ۴ و با قيمت منطقه روز خواهند بود.
۶- مالکين ساختمانهائي که قبل از ابلاغ اين بخشنامه گواهي پايان ساختمان قطعي دريافت نموده باشند مشمول پرداخت مبلغ مذکور نخواهند بود.