تصويب نامه در مورد اختيارات رئيس سازمان ، جنگل ها و مراتع کشور

هيات دولت در جلسه مورخ ۱-۱۱-۱۳۳۸ بنا به پيشنهاد ۳۰۹۶۷۰ س ح – 14-10-1338 وزارت کشاورزي در اجراي قانون جنگل ها و مرتع کشور که در هيجدهم  شهمريور ماه ۳۸ به توشيح ملوکانه رسيده و ابلاغ گرديده است موارد زير را براي سازمان مذبور تصويب نمودند.
   ماده ۱- سازمان جنگلباني ايران وسيله يک نفر رئيس سازمان که توسط وزير کشور تعيين مي شود اداره خواهد شد و داراي يک معاون فني و يک معاون اداري خواهد بود.
 رئيس سازمان جنگلباني ايران داراي حقوق و مزاياي وزارت کشاورزي و معاونين ، سازمان مذبور داراي حقوق و يا مزاياي مديرکل وزارت کشاورزي خواهد بود.
ماده ۲- تشکيلات اداري و فني سازمان جنگلباني ايران با پيشنهاد رئيس سازمان مزبور و تصويب وزارت کشاورزي تعيين مي شود.
ماده ۳- رئيس حسابداري (ذي حساب ) سازمان جنگلباني ايران از طرف وزارت دارايي و با موافقت رئيس سازمان مذبور تعيين خواهد شد.
ماده ۴- رئيس سازمان جنگلباني ايران علاوه بر اين که نسبت به امور استخدامي با رعايت مقررات موجود حق عزل و نسب و انتظار خدمت و اعطاي  پاداش و ترفيع و اضافه حقوق را درباره کليه کارمندان سازمان مزبور دارا مي باشد. عهده دارا انجام وظايف و مقرراتي است که موجب قانون جنگل ها و مراتع کشور و آئين نامه ها ي مربو.طه به عهده سازمان جنگلباني ايران واگذار گرديده است.
ماده ۵- اصول شرايط اختصاصي استخدام کارمندان جنگل و طبقه بندي آنان و ميزان حقوق هر طبقه و اعطاي مزايا و فوق العاده جنگلي و هزينه هاي مسافرت به پيشنهاد رئيس سازمان جنگلباني و موافقت وزارت دارايي و تصويب وزير کشاورزي تعيين خواهد شد.
ماده ۶- پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدي آب و هوا طبق آئين نامه مربوطه کشوري انجام خواهد شد ولي در مورد مخصوص با رعايت کار و وضع کارمند و منطقه ماموريت و ساير اوضاع و احوال ممکن است فوق العاده خارج از مرکز بدي آب و هوا را علاوه بر مبالغ معين در آئين نامه به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير کشاورزي افزايش داد.
ماده ۷- رئيس سازمان مجاز است براي تشويق در مقام حسن و انجام وظايف و اقدامات و برجسه پاداش يا جايزه نقدي به کليه کساني که در سازمان کار مي کنند يا با سازمان همکاري دارند بپردازند پرداخت پاداش اضافه بر پنج هزار ريال منوط به تصويب وزارت کشاورزي خواهد بود که از محل اعتبار مربوطه پرداخت خواهد شد.
ماده ۸- تعداد و ميزان و هزينه مسافرت مشاورين حقوقي سازمان جنگلباني ايران به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير کشاورزي معين خواهد شد. در هر حال به هر يک از مشاورين حقوقي ماهيانه بيش از ده هزار ريال حقوق نمي تواند پرداخت شود.
ماده ۹- بودجه سازمان جنگلباني ايران  براساس درآمدهايي که در ماده ۷ قانون جنگل ها و مراتع کشور پبيش بيني شده از طرف سازمان مذبور برابر مقررات تنظيم و پس از تصويب وزير کشاورزي قابل اجرا است.
ماده ۱۰- بودجه سازمان جنگل باني ايران هر سال بايد حد اکثر تا ۱۵ دي ماه تهيه و براي تصويب وزارت کشاورزي فرستاده شود.
وزارت جهاد کشاورزي بودجه مصوبه تا ۱۵ ديماه اسفند ماه همان سال را به سازمان جنگلباني ايران ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۱۱-درآمد سازمان جنگلباني ايران به حساب مخصوص در خزانه داري کل نگاهداري هزينه هزينه هاي آن سازمان خواهد شد.
ماده ۱۲- اختياراتي که ضمن تصويب نامه هاي شماره ۷۹۹۶ مورخ ۷-۵-۱۳۳۵ و ۱۱۷۸۱ مورخ ۱۳-۹-۱۳۳۵ و ۲۸۴ مورخ ۱-۴-۱۳۳۸ به بنگاه جنگل داده شده بود عيناً به سازمان جنگلباني ايران منتقل مي گردد و از اين تاريخ تصويب نامه هاي شماره ۲۰۵۲۳ مورخ ۲۴-۱۲-۱۳۲۷ موضوع تاسيس بنگاه جنگل ها و شماره ۷۴۷۹ مورخ ۱۷-۰۵-۱۳۳۸ در مورد آيين نامه جنگل ها و ساير تصويب نامه هايي که با مفاد اين تصويب نامه مغاير باشد ملغي است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *