اراضی با کاربری فرهنگی

مشخص نمودن اراضی با کاربری فرهنگی متعلق به شهرداری ،بر روی نقشه طرح تفصیلی مبنی بر اجرای تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۷۸

شهرداران محترم مناطق ۱ الي ۲۰

با سلام

به پيوست مفاد تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ به انضمام آئين نامه اجرائي تبصره مذکور مصوب هيات محترم وزيران ارسال مي گردد.

دستور فرمائيد در اجراي بند “ب” تبصره ۳۰ قانون مذکور و همچنين ماده ۳ آئين نامه اجرائي آن، اراضي با کاربري فرهنگي واقع در محدوده آن منطقه که مالکيت آن متعلق به شهرداري مي باشد را برروي نقشه طرح تفصيلي مشخص و حداکثر تا تاريخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۰ به دفتر اين معاونت ارسال و در صورت عدم وجود اراضي با مشخصات فوق نيز مراتب را اعلام فرمائيد.
ب/۷۹۱-۹/۸