تحديدحدود بدون حضور مهندس وبدون ترسيم كروكي – رسيدگي هيات نظارت به امرتحديدحدودباوجودطرح آن دردادگاه – رسيدگي شوري پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود – رسيدگي هيات نظارت پس از انقضاء مواعد اعتراض
راي شماره : ۳۶۱ – ۳-۱۰-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
چندقطعه زمين وقف به حكم دادگاه املاك به متولي ردشد.اوتقاضاي ثبت كردوسه فقره واخواهي داشت كه به سودوقف پايان يافت .تحديدحدودبدون حضورمهندس وبدون تهيه كروكي (ذيل الحاقي ماده ۷۵ اصلاحي نظام نامه قانون ثبت )به عمل آمدوطول بعدبرخي ازقسمت هاي غيرطبيعي درصورت مجلس تحديد سپيدمانده است وكسي اعتراض به تحديدنكرد.سپس درموقع نقشه برداري به احتمال اين كه ممكن است موقع نقشه برداري تجاوزبه ديگران ومجاوران شوداز هيئت نظارت كسب دستورشدوهيئت راي داد(دراين مورداشتباه موثراست طبق شق ۵ ماده ۲۵قانون ثبت آگهي تجديدوعمليات تحديدي طبق مقررات تجديد شود)متولي ازاين راي شكايت كرد.
راي مورخ ۲۱-۱۰-۴۶شورا:
(باتوجه به محتويات پرونده ومقررات مربوطه تجديدتحديدحدود موردي ندارد).

* سابقه *

***
شرح -اعلان آگهي تحديدي نگهبان حقوق مجاوران است اگرمجاوردرروز تحديدحدودحاضرشده باشدوكروكي ملك موردتحديدطبق الحاقي ماده ۷۵ نظام نامه قانون ثبت فراهم نشودواوازاين حيث اعتراضي نكندواظهاري ننمايداحتمال اين كه نقشه برداري بعدي معتبروتحديدحدوددرست باشدقوي است ولازم نيست كه نقشه برداري راقبلاًبه اواطلاع دهند.
اگرمجاورحاضردرجلسه تحديدحدودتمايل خودرابه حضوردرموقع نقشه – برداري بعدي اعلان كندنقشه برداري بعدي باحضوراو(ودست كم باسبق اخطاربه او)معتبراست ومي تواندمكمل تحديدحدودقبلي باشد.
اگرمجاوراساساًدرروزتحديدحدودحاضرنباشدوتحديدحدودبدون ترسيم كروكي صورت گيردوبخواهندبعداًنقشه برداري كنندبايدوقت نقشه برداري رابه اواخطاركنند.
هيئت نظارت مطلقاًظاهرماده ۷۵اصلاحي نظام نامه رارعايت كرده است وبين صوربالافرق ننهاده است .شورانيزمطلقاًعدم ترسيم كروكي رامضربه تحديدحدودقبلي ندانسته است وتلويحاًبه طوركلي بانقشه برداري بعدي موافقت كرده ونقشه رامعتبرشمرده است بدون اين كه بين صوربالافرق بگذارد.
دراين زمينه خوب است بعدهارويه روشن ومستدل به وجودآيد.
(نظيرراي ۳۶۰)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۷۱-۴۷۲
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *