قانون دارايی كارمندان دولت

قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از لشگري و كشوري و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها.

ماده واحده – ماده ۳ قانون مربوط به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از لشگري و كشوري و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ به شرح زير اصلاح مي شود :

ماده ۳ – هر يك از مشمولين ماده اول مكلفند در هر موقع كه دولت ضروري بداند صورت مقتضي تغييراتي كه در دارايي و درآمد آنان يا همسر و يا فرزندان تحت ولايت قانوني آنان پيدا شده و طرق تحصيل آنها را به طريق مذكور در تبصره ماده دوم تسليم و رسيد دريافت دارند.

قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز دوشنبه ۱۳۴۷/۱۲/۱۹ به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه ۱۳۴۸/۰۲/۲۸ مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي