اصلاح آييننامه آلودگی هوا

اصلاح تبصره ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا.

تاريخ : ۱۳۸۹/۱۰/۰۶       شماره ۲۲۳۰۵۹/۴۵۳۰۴

وزارت كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره ۸۲۵۵/۱۷۱هـ/ب مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ تصويب نمود :

در تبصره ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۵۱۴۳/ت۲۴۴۹۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۵ عبارت «و اخذ تأييديه وزير كشور در چهارچوب تبصره ماده (۵۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۶ـ » قبل از عبارت «تعيين مي‌شود» اضافه مي‌شود.

اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره ۵۲۸۷۹/ت۳۹۱۸۱ك مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۱ مي‌گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمی