الحاق بند (و) اجازه فروش‌ 

‌لايحه قانوني مربوط به الحاق يك به عنوان بند (و) به تبصره ۳ لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش‌ خانه‌هاي سازماني.

‌مصوب ۱۳۵۹/۱/۱۶

ماده واحده : بند زير به عنوان بند (‌و) به تبصره ۳ لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۹ ‌اضافه مي‌شود :

‌و – سازمان هواپيمايي كشوري.