باعنايت به چگونگي تنظيم صلحنامه ضرورت داشته است بمنظور تشخيص سابقه ثبت املاك واجباري يا اختياري بودن ثبت اسناد مربوط به املاك از سازمان ثبت استعلام به عمل مي آمد

تاريخ رسيدگي : ۲۱-۸-۷۱شماره دادنامه : ۴۹۰-۱۰
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۲۷-۱۲-۶۷خانم ها صاحبان – معصومه وطوبي دادخواستي به خواسته خلع يد از سه پنجم از يك شبانه روز آب واراضي قناتي كورتون به انضمام سه پنجم از شش دانگ خانه مسكوني و سه پنجم از يك قطعه زمين ساختماني وسه پنجم از يك قطعه مهم از كورتون از توابع نوده انقلاب عليه آقاي محمد علي به دادگاه حقوقي ۲ سبزوار ومعاينه وتحقيق محلي وشهادت شهود توضيح داده اند كه مورث مشاراليهم مالك يك شبانه روز آب از قنات كورتون واراضي به انضمام يك باب خانه مسكوني ويك قطعه زمين ساختماني ودو قطعه زمين انگوري بوده كه با فوت او به آنان وشخص خوانده وهمسر متوفي كه وراث منحصر مشاراليه مي باشند قهراً انتقال يافته است ليكن خوانده سهام آنان را عدواناً تصر ف نموده است با توجه به مراتب انتقال يافته است ليكن خوانده سهام آنان را عدوناً تصرف نموده است باتوجه به مراتب مذكور واين كه دادگاه كيفري مشاراليهم را به دادگاه حقوقي هدايت نموده وتقاضاي رسيدگي وصدور حكم دائر به خلع يد خوانده نسبت به سهام مرقوم دارند – دادگاه وقت رسيدگي تعيين نموده واز طرفين دعوت به عمل آورده است . خوانده با تسليم فتوكپي يك برگ صلح نامه عادي به شرح لايحه مورخ ۱۳-۴-۶۱دفاعاً اظهار داشته است كه پدرش از زمان حيات كليه ماترك خود را به او صلح نموده و اونيز از بانك كشاورزي وام دريافت نموده كه پرداخت وام مذكور بر احراز مالكيت وي حكايت دارد به علاوه در صورت اجراي قرار معاينه وتحقيق محلي محقق خواهد شد كه مورث نه تنها آب وزمين بلكه تمامي ماترك خود را با او صلح نموده است لذا ادعاي خواهان ها را تكذيب مي نمايد وتقاضاي رد آن را دادگاه مبادرت به صدور قرار هاي معاينه وتحقيق محلي نموده وبا اجراي قرارهاي مذكور به خواهان ها اخطار كرده است نسبت به تقويم خواسته اقدام نمايند كه خواهان ها كل املاك موضوع دعوي را به مبلغ چهار ميليون وسيصد هزار ريال تقديم نموده اند وبه علاوه اعلام كرده اند كه خوانده قسمت هايي از املاك مذكور را با اشخاص ثالث منتقل نموده است . متعاقب بر تقويم خواسته دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت با اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك سبزوار نموده وپرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است . دادگاه حقوقي يك سبزوار مجدداً طرفين راجهت رسيدگي دعوت نموده خوانده با تكذيب ادعاي خواهان ها به منظور تشخيص چگونگي تنظيم صلح نامه تقاضاي استماع شهادت شهود كرده است .با صدور قرار استماع شهادت شهود واجراي آن دادگاه اخذ توضيح از خواهان ها را در خصوص صلح نامه مورد استناد خوانده ضروري تشخيص وسر انجام در در تاريخ ۳۰-۱۲-۷۱با استماع توضيحات خوانده مبني براين كه از جريان تنظيم صلح نامه مورد استناد خوانده اطلاعي ندارند وبدين لحاظ سندمذكور مورد تاييد آنان نيست وبا كسب نظر آقاي مشاور بااين استدلال كه صلح نامه مورد استناد خوانده از صلح كليه اموال مورث متداعيين به خوانده دلالت دارد مبادرت به اعلام نظريه قضايي مبني بررد دعوي خواهان ها نموده است .نظريه قضايي دادگاه به طرفين ابلاغ گرديده وبا وصول لايحه اعتراضيه خواهان ها پرونده به ديوان عالي كشور ارسال رسيدگي نسبت به آن شعبه ارجاع شده است .لايحه اعتراضيه خواهان ها هنگام مشاوره قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است وبا قرائت گزارش آقا۰۰۰ عضو معاون وبررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
بسمه تعالي
اولاً باعنايت به چگونگي تنظيم صلح نامه مورد استناد خوانده وماهيت مدارك موضوع آن ومقررات قانون ثبت ضرورت داشته است به منظور تشخيص سابقه ثبت املاك موضوع دعوي در دفتر املاك واجباري يا اختياري بودن ثبت اسناد مربوط به املاك مذكور از سازمان ثبت اسناد واملاك استعلام به عمل مي آمد . ثانياً به لحاظ اين كه گواهان اقامه شده از جانب هر دو طرف دعوي اظهار نموده اند كه قبلاً در خصوص ماترك متوفي بين متداعيين توافق حاصل گرديده اظهار نظر درخصوص مورد مستلزم استماع توضيحات خواهان ها در خصوص چگونگي توافق مذكور ونحوه توافق نامه بين طرفين بوده است .لذا نظريه استنباطي دادگاه كه بدون انجام اقدامات فوق اعلام گرديده موردتاييد نيست وپرونده به دادگاه حقوقي يك سبزوار اعاده مي شود ثانياً با التفات به مراتب فوق وانجام استعلام وتحقيقات لازم راي مقتضي صادر شود .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *