آییننامه قانون حفظ کاربری

دستور العمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.

الف) تعاريف :

۱ـ كارگاه يا و احد صنايع تكميلي، غذايي و تبديلي :

كارگاه صنايع تكميلي و غذايي و و احدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاو رزي، بنگاه هاي توليدي هستند كه به موجب جواز تأسيس يا موافقت اصولي صادره از سوي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به فعاليت مي پردازند و مصاديق آن بر اساس كدهاي آيسيك (ويرايش سوم) به شرح پيوست مي باشد.

۲ـ ضوابط زيست محيطي :

عبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنايع و در داخل مناطق چهارگانه با رعايت ضوابط خاص و حساسيتهاي مناطق مذكور با تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست و پس از كسب استعلام ملاك عمل خواهد بود.

۳ـ ساير توليدات كشاو رزي : شامل فعاليتهايي از قبيل پرو رش قارچ، آبزيان، اسب، كرم ابريشم، زنبورداري، توليد نهال و بذر و … مي باشد كه حسب اظهارنظر معاو نت هاي ذي ربط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و پس از تصويب كميسيون تبصره ۲ جزء (۳) اين دستورالعمل اعلام مي گردد.

تبصره ۱ـ با توجه به اينكه فعاليتهاي مندرج در تبصره ۴ الحاقي به ماده ۱ بهينه كردن توليدات بخش كشاو رزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شوند، لذا انجام اقدامات تكميلي كه حسب مورد لازمه و مكمل زير ساختها و تأسيسات مورد نياز توليدات كشاو رزي مي باشند از قبيل :

۱ـ احداث راههاي بين مزارع.

۲ـ تأسيسات تأ مين و انتقال آب كشاو رزي و كانالهاي زهكشي.

۳ـ ايستگاههاي پمپاژ و استخرهاي ذخيره آب كشاو رزي.

۴ـ موتورخانه و آشيانه ماشين آلات كشاو رزي (هانگار).

۵ـ اتاق كارگري و نگهباني.

۶ـ ديواركشي باغات.

۷ـ محل جمع آو ري و نگهداري محصولات كشاو رزي.

با رعايت ضوابطي كه توسط سازمان امور اراضي براي هر يك از اقدامات مذكور تعيين و اعلام مي گردد مشمول اين تبصره مي گردد.

تبصره ۲ـ ساير مصاديقي كه در اين دستورالعمل به آنها اشاره نگرديده است حسب مورد، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان و زارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و جهاد كشاو رزي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تشخيص و احصاء خواهد گرديد و مراتب توسط سازمان امور اراضي ابلاغ خواهدشد. رأي كميسيون مزبور با اكثريت آراء ملاك عمل بوده و جلسات در محل دبيرخانه مركزي مستقر در سازمان امور اراضي تشكيل خواهدشد.

ب ـ قلمرو اجراي فعاليتهاي مذكور در تبصره ۴ الحاقي به ماده ۱ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها :
اراضي زراعي و باغي كه خارج از محدو ده شهرها، شهرك ها و محدو ده رو ستاهاي داراي طرح  هادي مصوب و اقع است، مي باشد.

ج) ـ ضوابط و مراحل رسيدگي فعاليتهاي موضوع تبصره ۴ ماده ۱ :

۱ـ در صورت و صول استعلام از مراجع ذي ربط يا درخواست متقاضي و ارائه مدارك و مستندات اعم از طرح، نقشه محدو ده اراضي مورد تقاضا، مديريت جهاد كشاو رزي شهرستان پس از تطبيق موقعيت زمين و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول اين دستورالعمل، مكلف است به منظور رعايت ضوابط زيست محيطي ضمن استعلام لازم از اداره حفاظت محيط زيست و اخذ نظريه اداره مذكور مراتب را با رعايت ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها، همراه پرو نده متشكله به سازمان جهاد كشاو رزي استان (مديريت امور اراضي استان) ارسال نمايد.

تبصره ـ سازمان جهادكشاو رزي موظف است قبل از صدو ر موافقت نامه در مواردي كه متقاضي فاقد سند مالكيت رسمي باشد پس از استعلام و اخذ نظريه سازمان مسكن و شهرسازي استانها در مورد اراضي و اقع در حريم شهرها و در مورد اراضي خارج از حريم شهرها از اداره كل منابع طبيعي نسبت به اخذ تعهدنامه رسمي از ايشان مبني بر پذيرش مسؤوليت هرگونه دعوي احتمالي و به عهده گرفتن خسارات و غرامت و ارده راجع به مالكيت ملك محل اجراي طرح اقدام نمايد.

۲ـ مديريت امور اراضي پس از و صول و بررسي پرو نده و ساير مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه، حسب مورد موافقت يا عدم موافقت رئيس سازمان جهادكشاو رزي را با اجراي طرح مورد نظر حداكثر ظرف يك ماه به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مي نمايد. رعايت نكات ذيل قبل از صدو ر موافقت از سوي سازمان جهادكشاو رزي لازم الاجراء است.

۲ـ۱ـ توسعه و ايجاد و احدها و كارگاههاي صنايع تكميلي، تبديلي و غذايي را در نواحي و شهرك هاي صنعتي هدايت و در موارد ضرو رت از اراضي زراعي و باغي غيرقابل كشاو رزي و كم بازده استفاده شود.

۲ـ۲ـ حتي المقدو ر از صدو ر موافقت در اراضي زراعي درجه ۱ و ۲ و همچنين باغها و اراضي و اقع در محدو ده قطب هاي كشاو رزي، اراضي تحت شبكه هاي آبياري زيردست سدها و تجهيز و نوسازي شده خودداري نمايند.

۲ـ۳ـ به مزيت نسبي توليدات كشاو رزي و الگوي كشت منطقه توجه شود.

۲ـ۴ـ رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاو رزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي (مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام) در انتخاب محل اجراي طرح الزامي است.

۲ـ۵ـ حتي المقدو ر در انتخاب محل اجراي طرح، حفظ يكپارچگي اراضي، مدنظر قرارگرفته به نحوي كه ايجاد راههاي دسترسي، موجب تخريب بي رو يه اراضي نشود.

۲ـ۶ـ در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نياز براي اجراي طرح، توسط مراجع صادركننده موافقت اصولي مورد تأكيد مي باشد.
۳ـ در ذيل موافقت نامه هاي صادره قيد گردد :
۳ـ۱ـ اين موافقت نامه صرفاً در اجراي طرح هاي تبصره ۴ الحاقي به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها صادر شده و هيچگونه حق مالكيتي براي دارنده موافقتنامه ايجاد نخواهد نمود.
بديهي است در صورتي كه بعداً راجع به ملك محل اجراي طرح، ادعا و اختلافي از باب مالكيت به وجود آيد مسؤوليت آن منحصراً متوجه دارنده موافقت نامه خواهدبود.
۳ـ۲ـ اين موافقت نامه مجوز احداث بنا نمي باشد و اخذ مجوز لازم از مراجع ذي ربط الزامي مي باشد.
د)ـ ضوابط طرح هاي موضوع تبصره ۱ اصلاحي ماده ۲ قانون :
فعاليتهاي موضوع اين تبصره در خارج از محدو ده شهرها، شهرك ها و رو ستاها (به جز مواردي كه در تبصره ۴ الحاقي به ماده يك قانون قيد گرديده)، مشمول طرح در كميسيون تبصره (۱) ماده (۱) است ليكن از پرداخت عوارض معاف مي باشند.
ه‍)ـ ضوابط تغيير كاربري براي سكونت شخصي صاحبان زمين :
۱ـ تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين موضوع تبصره ۱ اصلاحي ماده ۲ قانون با مجوز كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ و با توجه به ضوابط ذيل مجاز خواهد بود :
۱ـ۱ـ در محدو ده رو ستاهاي فاقد طرح هادي مصوب، مرجع صدو ر پرو انه احداث بنا مكلف است پس از اخذ استعلام از بنياد مسكن انقلاب اسلامي در مورد ضوابط فني ساخت و ساز مسكوني، قبل از صدو ر مجوز تأييديه كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ را اخذ نمايد.
۱ـ۲ـ در اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدو ده رو ستاها، شهرها و شهرك ها مرجع صدو ر مجوز احداث بنا مكلف است قبل از صدو ر مجوز، تأ ييديه كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ را در مورد ضرو رت تغيير كاربري اخذ نمايد.
تبصره ـ اراضي داخل محدو ده رو ستاهاي داراي طرح هادي مصوب (شامل بافت موجود رو ستا و گسترش آتي آن) مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از ضوابط اين دستورالعمل مستثني مي باشند.
۲ـ دبيرخانه هاي كميسيون تبصره يك ماده يك استان ها موظفند فهرست افرادي كه از معافيت موضوع اين دستورالعمل استفاده نموده اند، به نحوي ثبت و ضبط نمايند تا احتمال صدو ر مجوز مكرر منتفي گردد.
و) ـ ضوابط صدو ر مجوز براي ساير فعاليت هاي موضوع تبصره (۱) اصلاحي ماده (۲) قانون :
۱ـ مصاديق فعاليتهاي تبصره ۱ اصلاحي ماده ۲ قانون عبارتند از صنايع تبديلي موضوع تبصره مذكور به علاو ه فهرست صنايع دستي اعلام شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه به پيوست اين دستورالعمل ابلاغ مي گردد.
۲ـ ضوابط صدو ر مجوز براي فعاليتهاي تبصره (۱) اصلاحي ماده (۲) قانون مطابق دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي، طرح درخواست در كميسيون تبصره (۱) ماده (۱)، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم، خواهد بود.
نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده رؤساي سازمان جهادكشاو رزي استان ها خواهد بود.