اصلاح آئيننامه دفاتر اسناد    

شماره ۱۰۵۲۱/۱پ ۱۳۸۶/۳/۲۱

اصلاح ماده ۳ آئين‌نامه اصلاحي ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی.

شماره ۳۳۴۹/۸۶/۱       ۱۳۸۶/۰۳/۲۲

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

نامه شماره ۱۰۵۲۱/۱ ـ ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ معاون محترم قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص پيشنهاد اصلاح ماده ۳ آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي به استحضار رياست محترم قوه قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند :

(موافقت مي‌شود.)

لذا تصويرنامه فوق متضمن مرقومه معظم‌له جهت درج در روزنامه رسمي كشور به‌ پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه

اصلاح ماده ۳ آئين‌نامه اصلاحي ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی.

محضر مبارك حضرت آيت‌ا… هاشمي‌شاهرودي دامت بركاته رياست معظم قوه قضائيه

در اجراي منويات حضرت مستطاب عالي موضوع نحوه انتخاب سردفتران اسناد رسمي در مناطق مختلف كشور به استحضار مي‌رساند :

مطابق ماده ۳ آئين‌نامه اصلاحي ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده كه سازمان ثبت براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي مراتب را در شهريور ماه هر سال به اطلاع متقاضيان برساند و تا پايان مهرماه ثبت نام و پايان آذرماه همان سال از افراد اختبار به‌ عمل آورد.

با توجه به مشكلات اجرايي و كثرت متقاضيان اقدام بنحو مذكور غيرمقدور مي‌باشد لذا به منظور حُسن انجام وظيفه سازمان در انتخاب سردفتران اسناد رسمي پيشنهاد مي‌گردد كه ماده ۳ آئين‌نامه مذكور به شرح ذيل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمايند :

ماده ۳ آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي : در مناطقي كه به موجب مقتضيات محلي، اقتصادي و جمعيتي نياز به تأسيس دفتر اسناد رسمي باشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت رفع نياز و براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.

متقاضيان واجد شرايط مكلفند در مهلت تعيين شده تقاضاي خود را تسليم نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در فرصت مناسب از كليه داوطلبان واجد شرايط مذكور، توسط هيأت منتخب رئيس قوه قضائيه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۱ـ چنانـچه تعداد مـتقاضيان سردفتري اسناد رسمي به حدي باشد كه به‌ تشخيص رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتخاب سردفتري از طريق مصاحبه با صعوبت مواجه و يا مستلزم صرف زمان غيرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي از داوطلبان مذكور، آزمون كتبي به‌عمل آورده و پس از اعلام نتيجه آزمون مذكور، هيأت منتخب رئيس قوه قضائيه از افرادي كه حداقل نصاب نمره يا بالاترين نمره را حسب مورد احراز نموده‌اند مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲ـ حداقل نصاب نمره را براي مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي‌نمايد.
معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري