ماده ۱۰ قانون تملك آپارتمان

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۰ مكرر قانون تملك آپارتمان ها ‌

مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۹ 

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۰ مكرر قانون تملك آپارتمان ها ‌:

‌تبصره ۳ – مقررات قانون تملك آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزينه‌هاي مشترك مربوط به حفظ و نگاهداري اعيانات و تأسيسات‌اختصاصي و اشتراكي در مورد شهرك ها و مجمتع‌هاي مسكوني كه فاقد شهرداري مي‌باشند قابل اجرا و اعمال مي‌باشد.

نحوه تشخيص هزينه‌ ها و ترتيب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالكان تعيين خواهد كرد.