ابطال دستورالعمل نيروی دريائی

شماره هـ-۷۴-۱۴۲- ۱۳۶۳/۰۶/۲۸

تاريخ : ۱۳۸۳/۰۵/۱۸     شماره دادنامه : ۲۰۳      کلاسه پرونده : ۷۴-۱۴۲

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

ابطال دستورالعمل نيروی دريائی سپاه.

شاکي : آقاي يدالله شجاعي.

موضوع شکايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۹ نيروي دريائي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

ابطال دستورالعمل نيروی دريائی سپاه :

مقدمه : شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با توجه به اين که ستاد نيروي دريائي سپاه دستورالعمل شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۹ را صادر کرده مبني بر تخليه منازل سازماني که خود راساً اقدام نمايد. لذا اين دستورالعمل با قانون مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۶ مجلس شوراي اسلامي که در آن مسئول تخليه منازل سازماني به عهده شخص دادستان و دادسراي نظامي مي‎باشد مغايرت دارد.

اين جانب را به دليل عدم تخليه منزل سازماني به دادسراي نظامي معرفي کردند و وقتي ثابت گرديد که فاقد منزل مسکوني مي‎باشم منع پيگرد صادرگرديد که در اين خصوص سرهنگ جلالي توجهي به رأي دادگاه نکرده و بر حسب دستورالعمل شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۹ به بانک قرض ‎الحسنه انصار مجاهدين مکاتبه نمودند که ماهانه مبلغ ۱۴۰۰۰ تومان از حقوق بنده کسر نمايند.

ابطال دستورالعمل نيروی دريائی سپاه :

با توجه به مغايرت دستورالعمل مذکور مستدعي است ضمن درخواست دستورالعمل از نيروي دريائي سپاه پاسداران نسبت به ابطال آن اقدام نماييد. در پاسخ به شکايت مذکور :

۱ـ معاونت نيروي انساني نيروي دريائي سپاه پاسداران طي نامه شماره ۲۵۳-۱-۳-د مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۰۶ مبادرت به ارسال نامه شماره ۲۴۳۷-۱-۳-ن-د مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۲۰ واحد نيروي انساني ستاد منطقه دوم نيروي دريائي سپاه پاسداران نموده است در نامه مذکور آمده است، برابر دستورالعمل شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۹ ابلاغي از ستاد ندسا در مورد تخليه خانه‎هاي سازماني قبل از اعزام به دادسرا به فرد ابلاغ مي‎شود تا خانه مورد نظر را تخليه کند چنان چه پس از موعد مقرر مبادرت به تخليه نموده برابر همان دستورالعمل مبلغ برابر عرف محل در مورد کرايه خانه از وي کسر مي‎شود پس برابر ماده واحده نحوه تخليه خانه‎هاي سازماني به مرجع صالح معرفي تا وفق مفاد آن مبادرت شود.

۲ـ دبير هيأت بدوي انضباطي نيروي دريائي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه دفتر هيأت عمومي درخصوص ارسال تصوير دستورالعمل مورد شکايت طي نامه شماره ۴۷۵۱-۱-۱۱۵-د مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۹ اعلام داشته‎اند، يک نسخه از دستورالعمل خانه‎هاي سازماني به شماره ۶۱۰۰-۱-د مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۱۵ مورد استفاده در اين سازمان ارسال مي‎گردد. در ضمن دستورالعمل درخواستي آن شعبه به شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۱۹ درخصوص خانه‎هاي سازماني موجود نمي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎ و المسلمين دري ‎نجف ‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
ابطال دستورالعمل نيروی دريائی سپاه :
وضع قاعده آمره درخصوص ايجاد و يا سلب حق و تکليف و تعيين شرايط موثر در جهت اعمال حقوق قانوني و برخورد با افراد ممتنع اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراين ماده ۵۵ دستورالعمل خانه‎هاي سازماني که متصرف خانه‎هاي سازماني را در صورت عدم تخليه در مهلت مقرر متصرف عدواني تلقي و او را به پرداخت اجاره‎بها ملک براساس نظريه کارشناس ملزم اعلام داشته است خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود به‎استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري اين قسمت از ماده مذکور ابطال مي‎گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري‎ نجف ‎آبادي