ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی

ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰

حوزه معاونت شهرسازى و معمارى

به بخشنامه (۸۰/۸۴/۵۹۸۶_۱۳۸۴/۰۴/۱۸) معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران رجوع شود.

نظر به اينکه صدور پروانه ساختماني اضافه اشکوب بدليل عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و آئين نامه ۲۸۰۰ زلزله و عدم بررسي ايستائي ساختمان موضع موجود، بعضا موجب ريزش ساختمانها گرديده.
لذا بلحاظ بررسي موضوع و تهيه موضوع و تهيه دستورالعمل لازم در اين خصوص، صدور پروانه اضافه اشکوب تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام مي گردد.