اصلاحیه اضافه تراکم مسکونی

اصلاحیه صورت جلسه ۲۶۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۸ کمیسیون ماده ۵ مبتنی بر درخواست های اضافه تراکم مسکونی و تبدیل نوع و عدم تامین بخشی از پارکینگ.

شهرداران محترم مناطق ۱ الي ۲۰

سلام عليکم

پيرو بخشنامه شماره ۱۱۴/۵۰۶۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۰ متضمن ابلاغ صورتجلسه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۸ کميسيون ماده پنج و با توجه به ابهامات و سوالات مطروحه از سوي مناطق مختلف در ارتباط با نحوه و چگونگي اجرا مفاد صورتجلسه مذکور اشعار مي دارد :

ابهامات و سوالات مطرح شده از سوي اين دبيرخانه به مقام محترم شهردار تهران منعکس و مورد استعلام قرار گرفت که به شرح ذيل منجر به اتخاذ تصميم و تعيين تکليف گرديد :

۱- در خصوص درخواست هاي اضافه تراکم مسکوني و همچنين تبديل نوع استفاده از مسکوني به اداري و يا تجاري که قبل از ابلاغ صورتجلسه فوق الذکر در منطقه بررسي و کل يا قسمتي از حقوق شهرداري نيز به حساب منطقه واريز شده است لکن منطقه به دليل مغايرت درخواست وتوافق انجام شده با مفاد جدول موضوع صورتجلسه مطروحه و همچنين بندهاي ۳ و ۷ آن تاکنون از صدور پروانه اجتناب ورزيده است مقرر گرديد که به غير از محدوديت طبقات ((شش طبقه روي همکف)) مابقي موارد با توجه به متن صورتجلسه براساس همان توافق قبلي، عمل و مجوز مربوطه صادر شود.

۲- در رابطه با تبصره ذيل بند ۷ صورتجلسه مطروحه به شرح ذيل :
تبصره : مواردي که در وضع موجود ساختمان شکل گرفته و مغاير با بافت محل نمي باشد و بار ترافيکي حادي را با تشخيص شهرداري ايجاد نمي نمايد عدم تامين بخشي از پارکينگ هاي مورد نياز منوط به پرداخت حقوق شهرداري بلامانع مي باشد.
در خصوص جمله عدم تامين بخشي از پارکينگ هاي مورد نياز که با ابهام مواجه بود مقرر گرديد که اين امر موکول به تشخيص شهرداري است و بايد تلاش شود که پارکينگ به اندازه کافي باشد . ولي در مواردي که امکان آن به هردليل و از جمله بافت محل نيست مشکل بايد با تشخيص شوراي معماري منطقه حل گردد.
لذا خواهشمند است دستور فرماييد با عنايت به مراتب فوق و نيز مفاد صورتجلسه مورد بحث نسبت به درخواست هاي متقاضيان و نيز مصاديق و موارد مشمول اقدام گردد. /ب۱۰/۱۴