آييننامه قانون بازنشستگي

آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۶

در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند :

ماده ۱ –

الف ـ قانون : قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب ۱۳۸۶

ب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتي است كه طبق قوانين و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.

پ ـ وزارت : وزارت امور اقتصادي و دارايي   

ماده ۲-كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در صورت دارا بودن حداقل بيست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعايت شرط سني) مي‌توانند در مهلت پيش‌بيني شده در قانون با ارايه در خواست كتبي مبني بر بازنشستگي پيش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج (۵) سال سال سنوات ارفاقي تا سقف سي‌سال بازنشسته شوند.  

تبصره ۱ـ بانوان شاغل كه فاقد شرط سابقه خدمت مقـرر در اين مـاده مي‌باشـنـد، به شرط داشتن حداقل بيست (۲۰) سال سنوات خدمت قابل قبول مي‌توانند با ارايه درخواست كتبي و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج (۵) سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند.   

تبصره ۲ـ افرادي كه در طول مدت اجراي قانون شرايط موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه را احراز و بصورت مكتوب در خواست خود را ارايه نمايند و مطابق ماده (۳) اين آيين‌نامه تا پايان ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ با درخواست بازنشستگي آنها موافقت شود، مشمول اين آيين‌نامه خواهند بود.

ماده ۳-بمنظور بررسي درخواستي بازنشستگي پيش از موعد در انطباق با برنامه‌هاي جامع نيروي انساني دستگاههاي دولتي، رييس دستگاه يا بالاترين مقام مسئول دستگاه اجرايي مي‌تواند كارگروهي مركب از مديران واحدهاي ذي‌ربط دستگاه متبوع تشكيل دهد. درخواستهاي مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدير بلافصل متقاضي در كارگروه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.   

تبصره ـ تصميمات كارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۴-پاداش پايان خدمت كاركنان رسمي مشمول قانون با رعايت مفاد قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدي آن و با احتساب سنوات ارفاقي توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت مي‌شود   

تبصره.۱ـ در مورد مستخدمان پيماني مطابق آيين‌نامه استخدام پيماني، موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ و اصلاحات بعدي آن و در مورد مشمولان قانون كار مطابق احكام مندرج در قانون كار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهدشد.   

تبصره ۲ـ پاداش پايان خدمت بانوان متقاضي با كمتر از بيست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت به ميزان سنوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقي) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۵-وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در سال ۱۳۸۶ اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي را بصورت يكجا و نيز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آنان را (همان سال) به ترتيب مقرر در تبصره (۱) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام كند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاهها كسر و به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذي‌ربط واريز نمايد.

ماده ۶-از سال ۱۳۸۷ تا پنج (۵) سال پس از مهلت اجراي قانون، اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي بطور يكجا و با اعمال ضريب (۱/۱) محاسبه و در رديف بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، همچنين مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آن دسته از كاركناني كه تا سال قبل بازنشسته شده‌اند در رديف جداگانه‌اي ذيل بودجه وزارت پيش‌بيني خواهد شد .
وزارت موظف است سهم هر يك از صندوقهاي بازنشستگي را سالانه به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذي‌ربط واريز نمايد.
تبصره ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي را بطور يكجا به صندوقهاي بازنشستگي پرداخت نمايند.   
ماده ۷-كاركناني كه با استفاده از سنوات ارفاقي بازنشسته مي‌شوند پي از بازنشستگي از امتيازاتي كه در ساير قوانين و مقررات براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده يا مي‌شود بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۸-شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند كاركنان واجد شرايط را صرفاً از محل منابع مالي خود و براساس مفاد اين آيين‌نامه بازنشسته كنند.   
منظور از كاركنان قراردادي در آيين‌نامه، اشخاص زير هستند .
ماده ۹-
الف ـ مستخدمان موقت شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر كاركنان پيماني شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي داراي مقررات خاص كه به موجب قرارداد به استخدام درآمده‌اند.
ج ـ كاركناني كه براساس تصويب‌نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۲ به صورت خريـد خدمـت با رعايت قوانين و مقررات مـربوط در دسـتگاههاي مشمول اين قانون اشتغال دارند.
د ـ آن دسته از كاركنان مشمول قانون كه براساس مجوزهاي قانوني با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههاي يادشده بوده‌اند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم مستخدم و كارفرماي) آنها طبق مقررات به صندوقهاي بازنشستگي مربوط پرداخت گرديده است.
تبصره ـ كاركنان ثابت يا عناوين مشابه دستگاههاي مزبور براي استفاده از تسهيلات قانون در حكم مستخدم رسمي هستند.   
ماده ۱۰-دستگاههاي مشمول موظفند فهرست كاركنان مشمول قانون را با قيد مشخصات استخدامي هر يك از آنان، ميزان سنوات ارفاقي و پاداش پايان خدمت پرداختي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در فواصل شش ماهه ارسال كنند.
ماده ۱۱-وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است هر سال گزارش اجراي قانون را به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده ۱۲-درخصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان مقررات مربوط ملاك عمل خواهد بود .