مصوبه طرح شهر دهلران

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر دهلران (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۳/۲۷)

شماره ۸۹-۳۰۰-۴۸۵۶۰

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ايلام

در اجراي بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحـيه آن و با توجه به تصويب طرح جامع شهر دهلران در  جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ شـوراي برنامه‌ريزي و توسـعه اسـتان، ضـمن تنفـيذ مصوبه مـذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.

معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
منبع خبر : نقل از شماره ۱۹۱۶۴ روزنامه رسمی  ۱۳۸۹/۰۹/۲۳