باعنايت به محتويات پرونده به ويژه خلاصه پرونده ثبتي و به لحاظ مواد ۲۲ و ۷۰ ق۰ ث نظريه مورخ .. شعبه اول دادگاه حقوقي يك … صحيح و بلااشكال تشخيص و تاييد مي شود
تاريخ رسيدگي ۲۱/۹/۷۱ شماره دادنامه ۵۸۲/۲
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۱۲/۷/۶۰ آقاي حاج محمد وكيل دادگستري مقيم گرگان به وكالت از طرف آقاي رزاقي دادخواستي به طرفيت آقاي عبدالحكيم كوري فرزند… به خواسته ابطال سند مالكيت پلاك شماره ۲۲۵۹ / ۱۰۹۳ اصلي بخش ۴ ثبت بندر گز به مساحت نه هزار متر مربع مقوم به مبلغ چهار ميليون و ده هزار ريال از لحاظ هزينه دادرسي به دادگاه حقوقي يك گرگان تسليم نموده با استناد به وكالت نامه و برگ استشهاد يه و شهادت شهود و تحقيقات و معاينه محلي و اتيان سوگند و عنداللزوم جلب نظر كارشناس در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته قطعه زمين مورد نظر به مساحت نه هزار متر مربع واقع در اراضي خواجه نفس منطقه قره سنگ تقريبا" به مدت هفتاد سال در يد و تصرف مالكانه موكل و اجدادش بوده ليكن اخيرا" كه فرمانداري بندر گز مبادرت به خريد اراضي منطقه مذكور جهت اسكان اهالي قريه چتاغلي نموده واز طرفين اداره ثبت بندر گز مالكين زمينه هاي موصوف را اخطار كرده است خوانده به استناد سند مالكيت كه در هنگام تنظيم آن به لحاظ تشابه اسمي خوانده اشتباها" به نام مشاراليه صادر گرديده و پس از دريافت المثني مدعي مالكيت قطعه زمين مورد بحث شده و در صدد در يافت بهاي آن از زمان فرمانداري است حال آن كه به شهادت شهود واقرار خود خوانده نسبت به اين زمين حقي ندارد با استناد به دلايل مذكور در مورد تعلق زمين به موكل رسيدگي و صدور حكم بر ابطال سند مالكيت آن تقاضا مي شود . اين دادخواست تحت كلاسه ۲۴۰/۷۰ در شعبه اول دادگاه حقوقي يك گرگان مورد رسيدگي قرار گرفته و با ابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي اخطار شده اند خوانده لايحه كه به شماره ۴۵۳۸- ۵/۱۰/۷۰ ثبت گرديد و ضميمه آن فتوكپي مصدق شناسنامه وسند رسمي را ارسال داشته و در جلسه ۲۵/۱۰/۷۰ دادگاه دفاعا" عنوان كرده نام خانوادگي اينجانب قبلا " كوري بوده به حكيم زاده تغيير يافته و سند مالكيت من كه المثني مي باشد به نام عبدالحكيم حكيم زاده است و زمين را به فرمانداري بندر تركمن فروختم و سند هم اكنون در يد فرمانداري است اقساط زمين را تماما" پرداخته ام زمين متعلق به خودم بوده كه درسند دارم رد دعوي خواهان تقاضا مي شود سوابق ثبتي پلاك ۲۲۵۹/ ۱۰۹۳ را از ثبت مطالبه كرده كه در جلسه ۲۲/۲/۷۱ دادگاه نمايند ثبت در دادگاه حاضر و با ارائه پرونده ثبتي جريان ثبتي پلاك مورد نظر را به دادگاه اظهار كرده است خلاصه اين كه سند مالكيت پلاك ۲۲۵۹ به نام عبدالحكيم كوري فرزند… صادر و تسليم گرديد و در تاريخ ۱/۵/۷۰ تقاضاي صدور المثني شده كه در تاريخ ۲۱/۷/۷۰ به وي تسليم گرديده است سپس دادگاه نظريه مشاور را كسب وبه شرح نظريه مورخ ۲۲/ ۲ / ۷۱ به لحاظ ماده ۲۲ قانون ثبت دعوي خواهان را غير ثابت تشخيص و به رد آن اعلام نظر كرده است با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه وكيل خواهان به شرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره ۲۲۷۸- ۷/ ۴/ ۷۱ نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده و حسب دستور ۲۰/۵/۷۱ دادگاه پرونده به ديوان عالي كشور به كلاسه ۳/ ۶۵۰۴ ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهار نظر مي نمايد:
نظريه
با عنايت به محتويات پرونده به ويژه خلاصه پرونده ثبتي كه در صورت جلسه ۲۲/۲/۷۱ دادگاه منعكس است به لحاظ مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت نظريه مورخ ۲۲/۲/۷۱ شعبه اول دادگاه حقوقي يك گرگان در پرونده شماره ۲۴۰/۷۰ صحيح و بلااشكال تشخيص و تاييد مي شود و در اجراي ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو پرونده به منظور افشاء و رأي به دادگاه مرقوم ارسال مي گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *