صدور حكم به استناد ومواد ۲۲ و ۲۴ ق .ث

تاريخ رسيدگي : ۱۶-۴-۶۷شماره راي : ۳۳۳-۲۱ مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور
خلاصه امر :
در تاريخ ۱-۲-۶۶آقاي نادر به وكالت از آقاي طويلي به طرفيت آقاي قربان گلداري به خواسته الزام به استرداد بيست ودو هكتار زمين مزروعي واقع در صوفي شيخ مقوم به ۴۰۱۰۰۰۰ريال دادخواستي به دادگاه گنبد كاووس تسليم نموده به خلاصه اين كه موكل ساليان پيش با آق محمد به مساحت ۴۴ هكتار قطعه زميني واقع در آيش صوفي شيخ احياء وتملك مي نمايد وبالتساوي تقسيم ومتصرف مي شوند كه موكل بعد از چند سال سهم خود را با ده هكتار واقع در علي تپه با آق محمد معاوضه مي كند بعد از سال ها خوانده باردر آق محمد موفق به دريافت سند مالكيت به زمين ده هكتاري مي شود ولي خوانده بدون اعتنا به نكوهش برادر ووضعيت اوكه فوت كرده وورثه اش مقر بر وصيت است با سوء استفاده از سندي كه تحصيل كرده يا دادنامه شماره ۵۵۷- ۶۵ پرونده ۵۹-۶۴ مدني دادگاه حقوقي ۲ مستقل كلاله موكل را از زمين ده هكتاري خلع يد مي نمايد بدين ترتيب زمين ۲۲ هكتار تعويض مورد بحث را از دست موكل خارج مي سازد به گواهي قاطبه اهل ايمان منطقه اين زمين احيا ء شده موكل است حتي در آبادي زمين انگشت خود را از دست داده با توجه به مدارك پيوست وبا استناد با تحقيق ومعاينه محل استدعاي حكم به استرداد زمين آباد شده را دارد كه به كلاسه ۶۶-۷۳ حقوقي ثبت شده خوانده در دفاعيه كه به شماره ۱۱۹۲۵-۲-۶۶ ثبت است اعلام كرده واولاً زمين مورد دعوي در مالكيت مرحوم محمد معروف به آق محمد ودر حال حاضر در تصرف ورثه اوست ثانياً به موجب حكم شماره ۲۴۵ –14-8-59كه فتوكپي آن تسليم است وزمين كلاً سي هكتا رمي باشد اجازه كشت به ورثه آن مرحوم داده شده ثالثاً به دلالت قانون ثبت سندمالكيت آن مرحوم هيچ گونه خدشه اي ندارد به لحاظ لايحه خوانده كه آق محمد سند رسمي داشته وهم وكيل خواهان به پرونده ۵۹/۶۴ حقوقي ۲ مستقل به كلاسه استناد جسته قرار استعلام وضعيت ثبتي ومطالبه پرونده استنادي فوق صادر شده وپس از وصول پاسخ از اداره ثبت اسناد گنبد كاوس پرونده فوق الذكر كه موردلزوم از آن در صورت جلسه۱۹-۶-۶۶ دادگاه منعكس گرديده مشاور اظهار عقيده بر بطلان دعوي نموده ودادرس به شرح تصميم ۵ ۲۶-۱۱-۶۶نظر به حكايت پرونده استنادي وكيل خواهان كه در آن پرونده خواهان نه ادعاي احياء زمين ۴۴ هكتاري را داشته ونه معاوضه بر طبق ادعاي وكيل را كرده بلكه مكرراً وصريحاً اعلام نموده مشار اليه با آق محمد زمين ۴۴ هكتاري را براي چند سال از مالك آن به نام حاج آقا صوفي اجاره ودر آن كشت وكار كرده اند ومدت اجاره متقضي وعقد اجاره منتفي شده است .دعوي به هيچ وجه مقرون به واقع نيست اظهار نظر بر صدور حكم بر بطلان دعوي مطروحه نموده در اثر اعتراض از طرف خواهان به وسيله وكيل خود پرونده در اعمال قانون تشكيل دادگاه ها به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد . پس ازقرائت گزارش آقاي ۰۰۰ واوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند :
با توجه به محتويات پرونده واستدلال دادگاه وعنايت به صدور ورقه مالكيت شش دانگ قطعه زمين مزروعي به مساحت ۳۰ هكتار تحت پلاك ۶۴ فرعي از ۱۶۸ اصلي قريه صوفي شيخ بخش نه ثبت گرگان ذيل شماره ۷۴۰۵ صفحه ۴۶۳ دفتر جلد ۲۹ در تاريخ۲۹-۴-۱۳۴۰ به نام محمد قانون ثبت اسناد واملاك نظريه استنباطي مورخ ۵-۱۱-۱۳۱۶ وتوجيهي ۲۶-۱۱-۶۶موجه وصحيح تشخيص وتاييد مي گردد .پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه حقوقي يك گنبد كاوس ارسال مي شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *