تقاضاي ثبت مشتمل برمال خود ومال غيروابطال ثبت مال غير – مالك عرصه مالك اعيان است – ثبت اعيان بي اذن مالك عرصه – درصورت بداهت امر باوجود طرح دعوي اعتراض باصل دردادگاه شوري رسيدگي مي كند
راي شماره : ۳۵۸ – ۱۹-۱-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
سندمالكيت قريه اي صادرشدسپس بموجب حكم دادگاه املاك واگذاري دو جريب آن به آقاي علي تعلق گرفت .بعداًبه موجب سه اظهارنامه وبه اتكا همان دادنامه اعيان قطعاتي كه مساحت كل عرصه آنهازائدبردوجريب است مورد تقاضاي ثبت واقع گرديدوقبول تقاضاصورت گرفت .اداره املاك به تقاضاي ثبت خارج ازدوجريب اعتراض كردوبه دادگاه فرستاده شدوچون وجوددعوي را دردادگاه مانع رسيدگي شورانمي دانست به شوراي عالي ثبت هم جهت ابطال تقاضاي ثبت درقسمتي كه تجاوزازدادنامه شده است مراجعه كرد.
راي مورخ ۱۹-۱-۴۶شورا:
(قبول تقاضاي ثبت اعياني زائدبرميزان مقرردرحكم استردادبدون اجازه مالك صحيح نبوده وباطل است).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – مستفادازملاك ماده ۱۰۴مكررآئين نامه قانون ثبت كه درخارج قلمروماده ۱۳همان آئين نامه مجري است اين است كه هرگاه احداث اعياني درملك غير،مسبوق به اذن اوباشد(به هرصورت كه اذن داده شود)وعرصه ثبت دفتراملاك شده باشدتشريفات صدورسندمالكيت آن اعياني بسيارساده و خلاصه است وبه دادن اظهارنامه نيازندارد.درمانحن فيه :
اولاً- تقاضاي ثبت اعيان درخارج ازدوجريب ضمن اظهارنامه شده كه به كارحاجت نبوده است .
ثانياً- متقاضي مدعي داشتن اذن دراحداث اعيان درخارج ازدوجريب مذكورنيست وچون سندمالكيت كل قريه به نام ديگري صادرشده است ومالك عرصه مالك اعيان هم هست لذاتقاضاي ثبت اعيان بدون اذن مالك باطل است .
دوم – هرچندقضيه بعنوان اعتراض به اصل ،دردادگاه مطرح است ولي بديهي است كه دادگاه هم چنين تقاضائي راابطال خواهدكردبه همين جهت شورا نظربه بديهي بودن قضيه واردرسيدگي شده است (نظيرآرا۳۵۱-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۹). ازجهت ثبت اعيان نظيرراي ۳۵۹است.
(بشرح راي ۳۵۹مراجعه شود).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۶۴-۴۶۵
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *