لايحه اصلاح قانون شهرداری

لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون شهرداري

شماره ۳۹۹ د – ۱۳۵۸/۱۰/۰۲

وزارت كشور

لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون شهردراي كه در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۱ بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده : تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون شهرداري بشرح زير اصلاح ميشود :
تبصره ۲- سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املام و ابنيه أي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران