ماده ۷۸ قانون شهرداری

قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری.

ماده واحده – شرح زير به ذيل تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ اضافه مي شود :

ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد.

شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۰۲/۱۸ در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲/۰۳/۰۷ شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا – جعفر شريف امامي