آئيننامه ۷ استخدامی شهرداری

تصويبنامه راجع به تمديد مهلت اجراي تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحي آئين نامه استخدامي شهرداريها.

شماره ۱۷۱۸۴/ ت ۱۴۹ / ه ۱۳۶۹/۰۴/۲۱

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۴ بنا به پيشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۲۱۰۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۱ وزارت كشور تصويب نمود :

مهلت اجراي تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحي آئين نامه استخدامي شهرداريهاي سراسر كشور (موضوع تصويبنامه ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۰۲) تا تاريخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۱ تمديد مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي