دعوی تصرف عدوانی مستاجر

دعوي تصرف عدواني عليه مستاجر و امين – دعوي مستاجر عليه مستاجر بعنوان تصرف عدواني.

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري.

۲۸۶ شماره ۴۶ هفته دادگستري صفحه ۳۹۸

دعوی تصرف عدوانی مستاجر :

در مواردي درباره يك مرتع براي دو نفر، در مورد هريك براي نيمي از سال بطور تناوب، دو پروانه چراي دام صادر مي گردد به اين نحو كه يكي از پروانه ها مربوط به فاصله بين اول فرودرين تا پايان شهريور ماه و ديگري مربوط به فاصله بين اول مهرماه تا پايان اسفند ماه ميباشد.هرگاه يكي از دو نفر دارندگان پروانه ، پس ازانقضاي مدت مرتع را تخليه و تحويل ديگري ننمايد قضيه بعنوان تصرف عدواني قابل طرح و رسيدگي مي باشد يا نه؟

دعوی تصرف عدوانی مستاجر :

كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۰۳/۰۳ چنين اظهار نظر كرده است :

بموجب ماده ۷ قانون جلوگيري از تصرف عدواني مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره و هر امين ديگري درصورت مطالبه مالك ياقائم مقام يا ماذون از طرف او اگر عين مستاجره يا مال امانتي را بتصرف كسي كه حق مطالبه دارد ندهد متصرف عدواني محسوب است.

در مورد سئوال كه پروانه چراي دام و تعليف زمستاني بنام كسي صادر گرديده ولي دارنده پروانه چراي دام زمستاني با انقضاء موعد حاضر بتخليه و تحويل مرتع نباشد تصرف مزبور بدون اذن مالك يا قائم مقام او تصرف عدواني محسوب است ودارنده پروانه چراي تابستاني كه ماذون بتصرف از طرف مالك ميباشد ميتواند برطبق مقررات ماده ۷ قانون جلوگيري از تصرف عدواني شكايت نمايد و احكاميكه باستناد قانون جلوگيري ازتصرف عدواني صادر گرديده بر طبق ذيل ماده ۲ قانون مزبور قابل اجرا ميباشدو با فوريت امر متناسب است .
دعوی تصرف عدوانی مستاجر.
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري از انتشارات دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري با همكاري آقايان محمود سلجوقي و يداله اميني.