آييننامه ۲۷ استخدام شهرداری

اصلاحيه تصويبنامه موضوع تبصره الحاقي به ماده (۲۷) آئين نامه استخدامي شهرداريهاي كشور.

شماره ۲۹۲۹۲/ ت ۲۵۱۱۲ه ۱۳۸۰/۰۶/۰۵

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۸ با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره ۳۴۱۳ه/ ب مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۹، موضوع تبصره الحاقي به ماده (۲۷) آئين نامه استخدامي شهرداريهاي كشور، عبارت (تا حدي كه مغاير قانون نظام هماهنگ پرداخت نباشد) بعد از عبارت (و براساس آئين نامه حقوق و مزاياي شهرداران و تغييرات بعدي آن) اضافه مي گردد.

۲- اين تصويب نامه جانشين تصويب نامه شماره ۵۶۶۸۶/ ت ۲۳۹۹۶ه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۰ مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف