دستورالعمل تغيير كاربری غيرمجاز

دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شوراي اسلامي شماره ۲۰۹۹۹/۰۲۰

روزنامه رسمي كشور

در اجراي ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويبنامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ هيأت محترم وزيران به پيوست «دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز» موضوع ماده ۱۰ الحاقي به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.

وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شوراي اسلامي.

(موضوع ماده ۱۱ تصويب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ هيئت وزيران).

۱ـ اقدامات ذيل در صورتي كه در اراضي زراعي و باغهاي موضوع قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و بدون رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك و يا موافقت سازمان جهاد كشاورزي در قالب طرح‌هاي تبصره ۴ الحاقي قانون مذكور حسب مورد صورت گيرد و مانع از تداوم توليد و بهره‌برداري و استمرار كشاورزي شود به عنوان مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي‌گردد :

برداشت يا افزايش شن و ماسه

ايجاد بنا و تاسيسات.

خاكبرداري و خاكريزي.

گودبرداري.

احداث كوره‌هاي آجر و گچ‌پزي.

پي‌كني.

ديواركشي اراضي.

دپوي زباله، نخاله و مصالح ساختماني، شن و ماسه و ضايعات فلزي.

ايجاد سكونتگاههاي موقت.

استقرار كانكس و آلاچيق.

احداث جاده و راه.

دفن زباله‌هاي واحدهاي صنعتي.
رها كردن پساب‌هاي واحدهاي صنعتي، فاضلاب‌هاي شهري، ضايعات كارخانجات.
لوله‌گذاري.
عبور شبكه‌هاي برق.
انتقال و تغيير حقابه اراضي زراعي و باغات به ساير اراضي و فعاليتهاي غيركشاورزي.
سوزاندن، قطع و ريشه‌كني و خشك كردن باغات به هر طريق.
مخلوط‌ريزي و شن‌ريزي.
احداث راه‌آهن و فرودگاه.
احداث پارك و فضاي سبز.
پيست‌هاي ورزشي.
استخرهاي ذخيره آب غيركشاورزي.
احداث پاركينگ مسقف و غيرمسقف.
محوطه‌سازي (شامل سنگفرش و آسفالت‌كاري، جدول‌گذاري، سنگ‌ريزي و موارد مشابه).
صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي و طرح‌هاي موضوع تبصره ۴ فوق‌الذكر.
صنايع دستي.
طرح‌هاي خدمات عمومي.
طـرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ‌ـ استاني).
تبصره : تشخيص ساير مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز به عهده سازمان امور اراضي كشور بوده و سازمان جهاد كشاورزي استان موظف است در صورت ابهام نظريه سازمان مذكور را استعلام و بر اساس آن عمل نمايد.
۲ـ تغيير هريك از فعاليتها و طرح‌هاي موضوع تبصره ۴ الحاقي به ماده يك قانون به خارج از مصاديق و ضوابط تبصره مذكور بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ قانون تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي‌گردد.
تبصره : تغيير فعاليتها و طرح‌هاي موضوع تبصره ۴ الحاقي به ماده يك قانون به ساير طرح‌هاي مندرج در تبصره مذكور مستلزم اخذ گواهي لازم از اداره كل محيط زيست استان و موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي مي‌باشد.