آییننامه آموزشگاه رانندگی

اصلاح ماده (۱۸) آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ – مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۲۸

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۷۰۲/۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۳ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

ماده (۱۸) آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۵۸۰۶/ت۳۰۶۰۸هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد :
«ماده ۱۸ـ نرخ آموزشهای موضوع این آیین‌نامه درصورت لزوم به صورت سالانه توسط کمیسیونهای نظارت مراکز استانها و شهرستانها تعیین و ابلاغ می‌گردد.»
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی