جلسه شورای شهرداران

 اجرای بند ششم مصوبه ۱۷۸ جلسه شورای شهرداران

احتراما، به منظور ساماندهي منابع درآمدي شهرداري تهران و در اجراي بند ششم مصوبه يکصد و هفتاد و هشتمين جلسه شوراي محترم شهرداران مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۹ مبني بر «مقرر گرديد به لحاظ هماهنگي بهتر کليه لوايح درآمدي شهرداري تهران، سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه پس از طي مراحل کارشناسي با محوريت معاونت مالي و اداري (اداره کل تشخيص و وصول درآمد) معاونت امور مناطق و معاونت حقوقي، شورا و امور مجلس به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال گردد» خواهمشند است دستور فرمائيد اقدام لازم صورت پذيرد.

حسين محمد پورزرندي