آراء ۱۵۶۴-۱۵۸۶ دیوان عدالت

رأی شماره ۱۵۶۴ الی ۱۵۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۲ آیین‏نامه اجرائی و تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۳۳ـ۱۱۶/ت۳۵۳۲۹ ه‍ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۸ هیأت وزیران.

شماره هـ ۱۵۹/۸۶ – ۱۳۸۷/۰۳/۲۰

تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۶    شماره دادنامه : ۱۵۶۴ الی ۱۵۸۶

کلاسه پرونده : ۸۶/۱۵۸ و …

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : خانم فاطمه بدیعی ـ فخری عموسلطانی ـ مرضیه قانعی ـ زهرا عظیمی ـ فاطمه فدائی ـ زینت بنیان جوزانی ـ الهام دولتشاهی ـ اعظم زمانی ـ سمیه رفیعی فروشانی ـ مرضیه استکی ـ نجمه تاجمیر ریاحی ـ فاطمه ماندگاری ـ لیلا بهادرانی ـ آسیه حاجیان ـ ثریا آذری ـ شهین کرم‌زاده ـ زهرا رضایی ـ فاطمه سلمانی ـ زهراه ذوالفقاری ـ هاجر پورقاسم ـ مرضیه سلیمان دیری ـ مرضیه توکلی ـ زهرا مختاری.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ آیین‏نامه اجرائی و تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۳۳ـ۱۱۶/ ت ۳۵۳۲۹ ه‍ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۸ هیأت وزیران.

مقدمه : شکات به شرح دادخواست‏های تقدیمی اعلام داشته ‏اند، ماده دوم از آیین‏نامه اجرائی تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه و وزارت آموزش و پرورش، صرفاً مراقبین بهداشت را کارشناس این رشته یعنی مقطع کارشناسی (لیسانس) تغییر کرده که مخالف با قانون و مقررات جاریه در آموزش عالی و وزارتخانه مربوطه است، چرا که تازمان تصویب این مراقبین بهداشت شامل مقطع کاردانی این رشته و دیگر رشته‏های مربوطه پیراپزشکی می‏شد و اینجانب و همکارانم می‏توانستیم در ارگانهای تابعه آموزش و پرورش و خود وزارتخانه نیز مشغول فعالیت باشیم.

لذا طی این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از پذیرش مقطع کاردانی مراقبین بهداشت خودداری و استنکاف کرده و این در حالی است که وزارتخانه (آموزش عالی) نیز حق ارتقاء درجه و مقطع رااز کاردانی به کارشناسی در آزمون سراسری چند سال اخیر و همچنین سال ۱۳۸۶ حذف نموده لذا نمی‏توانیم نه ارتقاء درجه پیدا کنیم و موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته بهداشت شویم و نه با مقطع کاردانی جذب کار شویم.

لذا تقاضای ابطال ماده ۲ آیین‏نامه مذکور را دارم. مشاور و مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۴۹۹۹۹/۱۹۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۳ اعلام داشته‏ اند، موضوع اصلاح ماده ۲ تصویب‏نامه شماره ۳۳ـ۱۱۶/ ت۳۵۳۲۹ ه‍ـ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۶ براساس پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد که در صورت تصویب، موضوع شکایت منتفی خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه  صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی :
در ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۰ تصریح شده است « از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مراقبین بهداشت مدارس که تا پایان سال۱۳۵۷ در مدارس عالی بهداشت وابسته به وزارت آموزش و پرورش تربیت شده ‏اند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش منتقل می‏گردند» .
نظر به اینکه حکم مقنن مفید لزوم انتقال مطلق مراقبین بهداشت مدارس به شرح مذکور در ماده واحده فوق‏ الذکر فارغ از میزان مدرک تحصیلی آنان است، بنابراین مفاد ماده ۲ آیین‏نامه شماره ۳۳ـ۱۱۶/ت ۳۵۳۲۹ هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۸ هیأت وزیران که اجرای حکم قانونگذار را در خصوص انتقال مراقبین بهداشت مدارس مقید و مشروط به داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‏ های مندرج در ماده ۲ آیین‏نامه کرده و با این کیفیت موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم ساخته است، خلاف عموم و اطلاق ماده واحده فوق‏ الاشعار تشخیص داده می‏شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‏گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
جزئیات قانون :
تاریخ تصویب : ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
مرجع تصویب : آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری