قانون واگذاری اراضی سیاه‌دشتک

قانون واگذاری پنجاه هکتار از اراضی منابع ملی شده سیاه‌دشتک به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۱۵

ماده واحده – به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود پنجاه هکتار از اراضی منابع ملی شده معروف به اراضی سیاه‌دشتک را که در شمال شاهراه‌ تهران کرج واقع است به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران واگذار کند.

‌تبصره – سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران فقط برای انجام وظایف اصلی خود اراضی مزبور را مورد استفاده قرار خواهد داد. انتقال عین یا منفعت اراضی مذکور به هر عنوان ممنوع است.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰/۰۲/۰۵ در جلسه روز شنبه ۱۳۵۰/۰۳/۱۵ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
قانون واگذاری اراضی سیاه‌دشتک
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌ امامی