افزایش تراکم ساختمانی

افزایش تراکم ساختمانی مشروط بر اینکه ۱۵% بخش شمالی زمینها بصورت فضای باز باقی بماند.

احتراما پيرو نامه شماره ۱۱۴-۳۷۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ درخصوص تقاضاي افزايش تراکم ساختماني در گستره هاي با تراکم يک (کم) که در تملک شهرداري بوده و صرفا به عنوان معوض املاک واقع در طرحهاي مصوب واگذار مي شود به اطلاع مي رساند :

موضوع طي بند ۱۴ صورتجلسه شماره ۳۷۶ کمسيون ماده پنج (تصوير ضميمه)، مطرح و با مورد تقاضا مشروط براينکه سقف جمعيت در کل منطقه حفظ گردد موافقت به عمل آمد و مقرر گرديد در سطح اشغال مورد درخواست حداقل ۱۵% بخش شمالي زمينها به صورت فضاي باز باقي بماند.

لذا خواهشمند است دستور فرمائيد با توجه به مراتب فوق ضمن رعايت ساير ضوابط و مقررات نسبت به مورد اقدام نمايند. بديهي است صورتجلسه کلي متعاقبا ابلاغ خواهد شد.