آييننامه ۱۵خانه‌های سازمانی

اصلاح ماده (۱۵) آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني.

مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۶

‌در ماده (۱۵) آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني – موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۳۵۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۰- عبارت ((‌رييس‌ دادگستري محل)) جايگزين عبارت ((‌دادستان)) شده و يك تبصره به شرح زير به آن اضافه مي‌شود :

‌تبصره – در صورت عدم تخليه خانه توسط سازمان متبوع استفاده كنند در مهرت مقرر سازمان صاحب‌خانه موظف است با ارايه سه ماه مهلت مجدد نسبت به ‌تخليه خانه به روش مندرج در اين ماده اقدام كند.

‌آن دسته از خانه‌هاي سازماني كه سازمان صاحب‌خانه و سازمان متبوع استفاده كننده آن ها يكي است، از مفاد اين تبصره مستثنا هستند.
‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور