آرا_ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.ثبت

آرای شعب دیوان عالی کشور –> موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ق. ثبت

۱- تبعيت از تحديد حدود طبق ماده ۷۸ ائين نامه قانون ثبت

۲- لزوم بررسي ادعاي مغايرب صورت مجلس با اظهارات خواهانها

۳- لزوم تحقيق و معاينه محلي جهت تعيين چگونگي معامله و تصرفان خواهان

۴- راي هيات مبناي صدور سند مالكيت بوده وتا خدشه اي براي وارد نشود موجبي براي ابطال سند مالكيت وجود ندارد

۵- هيات موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت اختيار الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مورد معامله را ندارد

۶- ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت نسبت به، اسناد عادي كه به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ميسور نباشد

۷- تا زماني كه رأي كميسيون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و سند مالكيت باطل نگردد موجبي جهت رسيدگي به دعوي خلع يد و قلع بنا وجود ندارد
۸- اعتراض سازمان جنگلباني به راي هيات مقرر در ماده ۱۴۷ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵
۹- با توجه عدم توافق مالكين مشاع ملك مورد بحث و اعتراض به تصميم شماره …. هيات موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت اظهار نظر دادگاه تاييد ميشود
۱۰- دادگاه تصرفات خوانده را بلا مجوز و غاصبانه نمي داند