اعتراض جنگلبانی به رای ۱۴۷

اعتراض سازمان جنگلباني به راي هيات مقرر در ماده ۱۴۷ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵

تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۰/۰۸/۲۵ شماره دادنامه : ۳/۵۶۶۶ 

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوانعالي كشور.

اعتراض جنگلبانی به رای ۱۴۷ :

خلاصه جريان پرونده :

سازمان جنگلباني به راي هيات مقرر در ماده ۱۴۷ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵ كه در روزنامه آگهي شده اعتراض نموده و اعلام داشته كه به منظور حفظ حقوق دولت و عدم تداخل با اراضي ملي شده اداره كل نسبت به راي هيات اعتراض دارد.

پس از اخطار رفع نقص طي دادخواستي بيان داشته كه قسمتي از پلاك ۱۳۵۲۴ بخش ۵ يزد به موجب راي كميسيون ماده ۵۶ قانون اصلاح قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور ملي اعلام شده به اداره ثبت اعلام گرديده است تا در جهت اعمال ماده ۳۹ قانون اصلاح فصل پنجم نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت اقدام نمايد.

فتوكپي نامه ۲۹۹ ـ ۱۳۵۶/۰۱/۱۰ به عنوان اداره ثبت اسناد و املاك يزد را مستند قرار داده جريان پرونده هيات به اين خلاصه است كه آقاي حسن به استناد مبايعه عادي مورخه ۱۳۶۱/۱۱/۱۲ كه به موجب آن «م» زميني را كه از ۱۳۵۵/۰۲/۰۲ ازآقايان «ن» خريداري نموده به وي واگذار نموده از اداره ثبت اسناد يزد در اجراي ماده ۱۴۷ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت تقاضاي صدور سند مالكيت نموده سوابق ثبتي حاكي است كه پلاك ۱۳۵۳۴ را آقاي «ن» در سال ۱۳۴۵ تقاضاي ثبت كرده و فوت نموده ورثه او ۵ پسر و يك همسرند آقاي «ن» ۱ بر روي ۱۰ پلاك مرقوم را بلاعوض به اداره آموزش و پرورش واگذار نموده جاده يزد بافق آن را به دو قسمت تقسيم كرده كه براي قطعه غربي پلاك قطعه غربي پلاك يك فرعي در نظر گرفته شده است.

اعتراض جنگلبانی به رای ۱۴۷ :
هيات واگذاري زمين در ۱۳۶۰/۰۶/۱۵ نقل و انتقال آن را ممنوع كرده كه بعدا طي شماره ۳۲۵۱ ـ ۱۳۶۸/۰۷/۲۰ اعلام كرده عملي روي آن انجام نداده و قسمتي از آن توسط اداره كل منابع طبيعي ملي اعلام شده است كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري قسمتي از آن باغ بود دائر اعلام كرده است كارشناس منتخب هيات ۱۰۵۱۴ متر زمين را به صورت باغ مشجر و داراي ساختمان مسكوني و اصطبل و كاهدان و در تصرف متقاضي تشخيص داده و هيات تشخيص داده و هيات نيز اعلام نظر نموده و طبق بند ب ماده ۱۴۷ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد آگهي منتشر نموده كه به آ” اعتراض گرديده است.
دادگاه پس از بررسي و ملاحظه لايحه معترض عنه كه همراه راي شماره ۸۰ / ۷۰ هيات حل اختلاف موضوع اجراي ماده ۵۶ واصل شده كه ۱۲۰۰۰ متر مربع از پلاك ۱۳۵۲۴ را جز مستنثيات اعلام داشته نظر بر رد دعوي خواهان داده كه به آن اعتراض شده و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
اعتراض جنگلبانی به رای ۱۴۷ :
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق نظريه به دادگاه و لايحه مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
با توجه به تاريخ ابلاغ اظهار نظر دادگاه به اداره معترض (۱۳۷۰/۰۴/۲۳) نظر به اينكه اعتراض در خارج از مهلت مقرر در ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بعمل آمده دادگاه مكلف به صدور راي بوده است بنابراين پرونده ارسال پرونده فعلا به ديوانعالي كشور مورد نداشته و جهت اقدام قانوني به دادگاه اعاده ميگردد .