شكايت عليه سازمان زمين شهري درخصوص عدم اجراي راي هياتهاي موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت قابل طرح ورسيدگي درديوان عدالت اداري نمي باشد.

تاريخ ۱۸-۶-۷۴شماره دادنامه ۹۶ كلاسه پرونده ۷۴-۴۶
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور وكيفيت اجراي آرا صادره از هيات هاي مقرر در مواد مزبور دادنامه شماره ۲۳۴۴- ۸-۱۲-۷۲شعبه چهارم ديوان عدالت اداري مبني براين كه شكايت عليه زمين شهري در خصوص عدم اجراي راي هيات ها قابل طرح ورسيدگي در ديوان نمي باشد ، موافق اصول وموازين قانوني شناخته مي شود.اين راي به استنادقسمت آخرماده ۲۰ قانون ديوان عدالت براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فرودسي پور
* سابقه *
شماره ۷۴-۴۶ ۱-۷-۱۳۷۴
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي ستارقاسمي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب ۷و۱۴ديوان
مقدمه :الف – شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه ۷۱-۱۵موضوع شكايت آقاي جعفرمسعودي بطرفيت سازمان زمين شهري گرمساربه خواسته اجراي حكمي كه طبق ماده ۱۴۸قانون ثبت اسنادصادرگرديده واجراي مقررات ماده ۱۴۸اصلاحي قانون اصلاح وحذف موادي ازقانون ثبت اسنادطي دادنامه شماره ۶۴۸-  14-11-71چنين راي صادرنموده است :نظربه محتويات پرونده هاي مطروحه و واصله وباتوجه به مندرجات لايحه دفاعيه طرف شكايت ونظربه اين كه بموجب راي شماره ۵۱۴ مورخ ۲۵-۷-۶۹صادره ازهيئت موضوع ماده ۱۴۷قانون اصلاح و حذف موادي ازقانون ثبت اسنادواملاك كه درآن صراحتاً مقررشده است كه سازمان زمين شهري عرصه پلاك مورددعوي راپس ازابلاغ راي به مدت يكماه با دريافت قيمت منطقه اي زمان انتقال ملك به دولت (۱۲-۴-۶۳)به اضافه بهاي تاسيسات زيربنائي طبق تبصره ۴۶قانون بودجه سال ۱۳۶۴دريكي ازدفاتر اسنادرسمي به شاكي انتقال دهدوباعنايت به اين كه سازمان زمين شهري نيزدر قبال دعوي مطروحه ازناحيه شاكي دفاع موثري بعمل نيامده وتلويحاً دعوي شاكي راموردتاييدقرارداده است علي هذاشكايت شاكي صحيح وموجه تشخيص وحكم به ورودشكايت وي والزام سازمان طرف شكايت به اجراي راي شماره ۵۱۴ – 25-7-69صادره ازهيئت موضوع ماده ۱۴۷اصلاحي قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسنادواملاك كه مصون ازتعرض نيزمي باشدصادرواعلام مي گردد.
ب – شعبه چهاردهم دررسيدي به پرونده كلاسه ۷۲/۲۴۳۵موضوع شكايت آقاي ستارقاسمي به طرفيت سازمان زمين شهري گرمساربه خواسته اجراي حكم شماره ۹۳۳ – 19-9-63كه طبق ماده ۱۴۸قانون اصلاح وحذف موادي ازقانون ثبت اسنادواملاك صادرگرديده به شرح دادنامه شماره ۲۳۴۴- ۸-۱۲-۷۲چنين راي صادرنموده است.ثانياً اجراي راي هيات ها باتوجه به مقررات مربوطه ازطريق خودهيات ها وادارات ثبت اسنادصورت مي گيردوشاكي مي تواندوفق مقررات به مراجع مذكورمراجعه نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرا به شرح آتي مبادرت بصدوراي مي نمايد.
مرجع : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي شماره : ۱۰-۱۰-۱۳۷۴ -۱۴۸۰۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *