قانون پرداخت هزینه‌ ضروری

لایحه قانونی راجع به تخصیص مبلغ بیست میلیارد ریال به طور علی‌الحساب برای توزیع از طریق بانک کشاورزی و دو‌میلیارد ریال علی‌الحساب در اختیار وزیر کشاورزی و عمران روستایی برای پرداخت هزینه‌های ضروری مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۱۴

۱- به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیارد ریال به طور علی‌الحساب در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار دهد تا از‌ طریق بانک کشاورزی ایران در موارد فوری و ضروری به مصرف برساند.

۲-سازمان برنامه و بودجه مجاز است مبلغ دو میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت کشاورزی و عمران روستایی در سال ۱۳۵۹ به طور علی‌الحساب ‌در اختیار وزیر کشاورزی و عمران روستایی قرار دهد تا در موارد ضروری مستقیماً مصرف نمایند.

‌تبصره – اسناد مربوط به موارد فوق‌الذکر پس از تصویب بودجه سال ۵۹ کل کشور به حساب قطعی گرفته خواهد شد.
سنواتی سال ۱۳۵۹ و مدت منقضی و در نتیجه نسخ ضمنی.