آييننامه ۱۴ قانون بودجه

تصويب آيين‌نامه اجرايي بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور.

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‍ زيست بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت جهاد كشاورزي و به استناد بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند :

آيين‌نامه اجرايي بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور.

ماده ۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند :

الف ـ اراضي ملي : اراضي كه در اجراي ماده (۲) قانون «حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ و اصلاحات بعدي آن»، ملي اعلام شده است.

ب ـ اراضي موات : اراضي مشمول جزء (۵) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ شوراي انقلاب.

د ـ ساكنان روستاها : اشخاصي كه سكونت آنها در محدوده روستا به تأييد شوراي اسلامي روستا مي‌رسد.

هـ ـ مرجع واگذاري : هيئت‌وزيران.

ماده ۲ـ كليه ضوابط و ممنوعيتهاي مقرر در ماده (۲) آيين‌‌نامه اجرايي «لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ شوراي انقلاب و تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحي قانون «حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع» نيز مشمول واگذاريهاي موضوع اين آيين‌نامه مي‌شود.

ماده ۳ـ واگذاري اراضي مشمول اين آيين‌نامه منوط به رعايت ماده (۱۳) آيين‌نامه اجرايي «قانون ملي شدن جنگلها ـ مصوب ۱۳۴۲‌ـ هيئت‌وزيران و ماده (۳۹) قانون «حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدي آن» و رعايت حدنصابهاي موضوع قانون «جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ و آيين‌نامه اجرايي آن» مي‌باشد.

ماده ۴ـ وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير دستگاهها، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري (حسب مورد) موظفند در زمان واگذاري اراضي، پاسخ استعلام سازمان جهاد كشاورزي استانها از تاريخ دريافت، ظرف يك ماه بدون اخذ هرگونه وجهي اعلام نمايند. در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، پاسخ مثبت تلقي مي‌شود.

ماده ۵ ـ وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند در سال ۱۳۸۹ با استفاده از شيوه‌هاي اطلاع‌رساني مناسب نسبت به مطلع نمودن كشاورزان و ساكنان روستاها از مقررات واگذاري اراضي مشمول اين آيين‌نامه اقدام نمايد.
ماده ۶ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نمونه فرم درخواست متقاضيان و فرم قرارداد واگذاري موضوع اين آيين‌نامه و همچنين دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ نمايد.
ماده ۷ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است پس از بررسي درخواست متقاضيان و وضعيت اجراي طرح و ساير شرايط و ضوابط حقوقي مالكيت اراضي مشمول اين آيين‌نامه، مراتب را براي تصويب به مرجع واگذاري ارسال نمايد.
ماده ۸ ـ درآمدهاي موضوع اين آيين‌نامه به حساب رديف (۲۱۰۲۰۲) نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود.
معادل درآمدهاي وصولي پس از اولويت‌بندي نحوه پرداخت به مصارف و رديفهاي مندرج در جدول (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور و مبادله موافقت‌نامه‌هاي ذي‌ربط با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، تخصيص داده خواهد شد.
ماده ۹ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است گزارش عملكر اجرايي اين آيين‌نامه شامل ميزان درآمدهاي واريز شده به خزانه و مساحت اراضي واگذاري شده در مقاطع زماني سه ماهه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايد.
اين تـصويب‌نامه در تاريخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ به تأييد مقام‌ محترم رياست‌ جمهوري رسيده‌ است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي