‌اصلاح آييننامه خانه‌های سازمانی

‌اصلاحيه آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني.

۱۳۸۰/۰۶/۱۵

‌اصلاح آييننامه طرز استفاده خانه‌های سازمانی.

‌در ماده (۳) تصويب نامه شماره ۷۶۳۵۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۰، موضوع آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني، عبارت«و‌ موافقت وزير سازمان استفاده كننده» حذف مي‌گردد.
‌معاون اول رييس جمهور – محمدرضا عارف