آئيننامه استخدام شهرداری ۷۶

اصلاحيه آئين نامه استخدامی شهرداری تهران.

شماره ۶۱۹۳۵/ ت۱۷۶۴۸هـ –  ۱۳۷۶/۰۵/۱۱

وزارت كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۱۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۹۷ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ وزارت كشور و به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۴۳ كل كشور تصويب نمود :

در ماده (۶۳) تصويبنامه راجع به اصلاح آئين نامه استخدامي شهرداري تهران – مصوب ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ – پس از واژه «مستخدم» (درسطر اول) عبارت «اعم از ثابت يا تابع قانون استخدام كشوري شهرداريها» اضافه مي شود.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي