قانون انتقال وظایف تعاونی‌ها

قانون انتقال کلیه وظایف مربوط به تأسیس، اداره و نظارت تعاونی‌ها و اتحادیه‌های فرش دستباف روستائی به وزارت‌ جهاد سازندگی ۱۳۷۳

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه امور مربوط به تأسیس، اداره، سیاست‌گذاری، انجام مراحل ثبت، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های‌ تعاونیها و اتحادیه‌های فرش دستباف روستائی به وزارت جهاد سازندگی محول می‌گردد تا وزارت مذکور با امکانات موجود خود نسبت به انجام آن‌وظایف اقدام نماید.

‌تبصره – کلیه تعاونیها و اتحادیه‌های فرش دستباف که تاکنون تأسیس شده‌اند نیز مشمول این قانون می‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 
نسخ