قانون تفسير و فروش رقبات

قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۱۳۷۱

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌ نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران.

قانون تفسير و فروش رقبات :

عطف به نامه شماره ۲۲۷۲۴۰/۴۴۱۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم «۱۲۳» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۱۳۷۱ كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۱۱۵۹۱۶-۱۳۹۱/۰۶/۱۹

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دادگستري

قانون تفسير و فروش رقبات :

«قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۱۳۷۱» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۰۶۱۴/۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌ نژاد

قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۱۳۷۱

موضوع استفساريه :

قانون تفسير و فروش رقبات :

آيا با تصويب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ـ مصوب ۱۳۷۱ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ در خصوص موقوفات خاص نيز لغو شده است يا خير؟

قانون تفسير و فروش رقبات :
پاسخ مجلس :
خير؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۰۱/۲۸ در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (۴) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ در مورد اين موقوفات، كماكان به قوت خود باقي است.
تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ مجلـس شوراي اسـلامي تصويب شـد و در تاريـخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
قانون تفسير و فروش رقبات.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني