قانون انتزاع سازمان چای

قانون اصلاح قانون انتزاع سازمان چای کشور از وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی ۱۳۷۱

ماده واحده – قانون انتزاع سازمان چای کشور از وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۹ در موارد زیر اصلاح‌ می‌گردد :

۱ – عبارت “‌به جز امور بازرگانی و توزیع” از متن ماده واحده قانون حذف می‌گردد.

۲ – تبصره ۱ ماده واحده به شرح زیر تغییر می‌یابد :

‌تبصره ۱ – سازمان چای موظف است کلیه چای خشک را از طریق شرکتهای تعاونی یا بخش خصوصی و یا رأساً در مواقع ضرورت به تشخیص هیأت‌ دولت توزیع نماید.

۳ – متن زیر به عنوان تبصره ۲ الحاق می‌گردد.

‌تبصره ۲ – سازمان چای موظف به خرید برگ سبز از چایکاران به قیمت تصویبی دولت و تبدیل آن در کارخانجات (‌ چای خشک‌کنی) مربوطه می‌باشد.

‌هر سال وزارت کشاورزی مازاد مصرف بر تولید را معین کرده و به همان اندازه اجازه ورود چای را صادر می‌نماید به شرطی که واردکننده موظف باشد به‌ نسبت مناسب که سازمان چای تعیین می‌نماید از چای داخلی جهت مخلوط کردن یا عرضه مستقیم از سازمان چای، چای ایرانی خریداری نماید.

۴ – تبصره ۲ قانون به تبصره ۳ تبدیل و به شرح زیر اصلاح می‌گردد :
تبصره ۳ – اصلاح اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل چهار بند اصلاحی) در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۷۱/۱۱/۲۸ مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.