اصلاح آئيننامه استخدام شهرداری

تصويبنامه در خصوص اصلاح آئين نامه استخدامی شهرداری تهران.

شماره ۵۹۱۹۰ /  ت ۴۰ هـ – ۱۳۷۱/۰۲/۱۳

سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ وزارت كشور.

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۳۰ بنا به پيشنهاد شماره ۴۶۱۱/ د مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۰۴ سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۴۳ كل كشور تصويب نمود :

آئين نامه استخدامي شهرداري تهران (موضوع تصويبنامه شماره ۵۴۲۷۶ مورخ ۱۳۵۸/۰۸/۱۲) و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد :

۱ـ نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور از تركيب اعضاي شوراي اداري شهرداري هر يك از استانها و شوراي اداري شهرداري هاي تهران و ساير شهرهاي با جمعيت بيش از ۵۰۰ هزار نفر (موضوع بند ۳ ماده ۷۴ آئين نامه مذكور و بند ۳ تبصره آن) حذف ميگردد .

سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است به طرق مقتضي ، نظارت خود را بر تصميمات شوراي اداري فوق اعمال نمايد .
۲ـ تبصره ۱ ماده ۷۵ آئين نامه به شرح زير اصلاح ميگردد :
«تبصره ۱ ـ تصميمات شوراي اداري شهرداري حداقل با ۳ راي مثبت ملاك اعتبار بوده و جلسات با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت .»
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي