اوقاف

(همكاري با ادارات اوقاف)

بند ۳۵۳ – مراجعه نماينده اوقاف به دفتر توزيع اظهارنامه براي تهيه صورت املاكي كه به عنوان وقف معرفي شده بلامانع است.

نحوه ثبت و صدور سند مالكيت اراضي موقوفه :

بند ۳۵۴ – از آن جائي كه ثبت رقبات موقوفه و تنظيم اسناد رسمي نسبت به اين گونه املاك و رعايت ضوابط قانوني مقرر در اين زمينه حائز كمال اهميت است، موارد زير را حهت آگاهي و توجه بيشتر اعلام مي دارد :

۱- در مواردي كه ادارات اوقاف تقاضاي قبول ثبت و يا صدور سند مالكيت رقبه اي را از ادارات ثبت دارند، اقتضا دارد نسبت به انجام خواسته آن ها موازين قانوني نهايت همكاري را معمول دارند.

۲- در مورد املاكي كه عرصتاً و اعيانا! وقف مي باشد و اعياني موقوفه به مرور يا به عللي از بين رفته است با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و با توجه به سوابق ثبتي و پس از اخذ مستندات لازم قانوني اقدام مقتضي در اين خصوص در حدود مقررات بلامانع است.

۳- با توجه به قانون و مقررات اوقاف دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند نسبت به املاك موقوفه موافقت ادارات اوقاف محل را جلب نمايند و ادارات ثبت نيز قانون و آئين نامه قانون اوقاف را مراعات نمايند.

۴- در مواردي كه ادارات توقاف نياز به تشخيص املاك موقوفه دارند و جهت شناسايي و تهيه فهرست نماينده اي معرفي مي نمايند، مقتضي است در اين زمينه نهايت همكاري را به عمل آورند.
۵- هر گاه ادارات اوقاف به عللي از قبيل آتش سوزي و غيره تقاضاي صدور سند مالكيت المثني و يا در خواست تهيه رو نوشت اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي را مي نمايند لازم است نسبت به انجام درخواست آن ها با رعايت مقررات در اسرع وقت اقدام شايسته معمول دارند.
بخش نامه ۱۸۸۶/۳- ۲۳-۵۲ اصلاحي.