عدم نقض حقوق مکتسبه

ماده واحده مصوب ۱۳۶۵، ناظر به آتيه است و حقوق مكتسبه سابق را نقض نمي كند.

بتاريخ : ۱۳۷۳/۰۵/۱۵

شماره دادنامه : ۴۰۶

مرجع رسيدگي : شعبه ۴۷ دادگاه حقوقي ۲ تهران.

خواهان : عليرضا و غلامحسين.

خوانده : رضا

خواسته : ابطال اجرائيه.

عدم نقض حقوق مکتسبه :

راي دادگاه :

درخصوص دعوي خواهانها بطرفيت خوانده بخواسته صدور حكم بر بطلان اجرائيه ثبتي كلاسه د/۱-۴۱۳ دايره اول اجراي ثبت تهران راجع به تخليه ششدانگ يك باب سالن موضوع سند رسمي اجاره شماره ۸۰۴۷۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۶ تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره ۸۳ تهران نظر به اينكه با تنظيم اجاره نامه عادي مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۰۱ روابط استيجاري فيمابين طرفين محرز گرديده و از تاريخ انعقاد عقد اجاره حقوق كسبي و صنفي براي مستاجر در محل مورد اجاره ايجاد گرديده.

لذا تنظيم سند رسمي اجاره مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۱ كه تاريخ آن موخر بر تاريخ تنظيم سند اجاره نامه عادي مي باشد نمي تواند ناقض حقوق ايجاد شده قبلي براي مستاجر باشد و همچنين ضمانت اجرا و شرط استفاده از مزاياي مقرر در ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ تحقق جميع شرايط مقرره در آن مي باشد و با توجه به اينكه تنظيم اجاره نامه عادي مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۰۱ كه اصالت آن مورد انكار و ترديد خوانده قرار نگرفته با منطوق و مدلول ماده مرقوم مغاير بوده.

زيرا ماده واحده مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵ چنين مقرر مي دارد “از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت هيچگونه سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار مي شود در راس انقضامدت اجاره مستاجر موظف به تخليه آن مي باشد مگر اينكه مدت با توافق طرفين تمديد شود و درصورت تخليه دواير اجراي ثبت مكلف به اجراي مفاد قانون هستند.

“لذا با انعقاد عقد اجاره عادي مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۰۱ قبل از تصويب ماده واحده، حقوق كسبي و صنفي در محل مورد اجاره براي مستاجر ايجاد گرديده و ماده مرقوم نيز ناظر به گذشته نبوده بلكه ناظر به آينده است و همچنين از مفهوم مخالف ماده مرقوم چنين استنباط و استدراك مي گردد كه چنانچه عقد اجاره اعم از رسمي و يا عادي قبل از تاريخ تصويب ماده واحده منعقد شده باشد مشمول ماده مرقوم نبوده و بلكه در شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ مي باشد.
بنا به جهات اشعاريه دادگاه با احراز رابطه استيجاري فيمابين طرفين در تاريخ ۱۳۶۳/۰۲/۰۱ صدور اجرائيه صادره از طرف دايره اول اجراي ثبت اسناد و املاك تهران را موافق موازين قانوني ندانسته و دعوي خواهان را وارد تشخيص حكم به ابطال اجرائيه د/۱-۴۱۳۱ دايره اول اجراي ثبت تهران، راجع به تخليه ششدانگ يكباب سالن جز پلاك ثبتي شماره ۸۸۹/۹۳ موضوع سند رسمي اجاره شماره ۸۰۴۷۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۶ تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره ۸۳ تهران صادر و اعلام مي گردد. راي صادره ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديدنظرخواهي در دادگاههاي حقوقي يك تهران مي باشد.
عدم نقض حقوق مکتسبه.
رئيس شعبه ۴۷ دادگاه حقوقي ۲ تهران -ايرج اسماعيل پور.