تعیین تکلیف حسابهای سنواتی

قانون تعیین تکلیف حسابهای سنواتی وزارت جهاد سازندگی طی سالهای ۱۳۶۳ لغایت ۱۳۷۰ مصوب ۱۳۷۶

‌ماده واحده – به منظور تنظیم حسابهای معوقه سنوات ۱۳۶۳ لغایت ۱۳۷۰ وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای تابعه بعد از تاریخ تصویب الحاق‌به وزارت مذکور و ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۷۰ موسسات وابسته موضوع ماده ۸۵ قانون مقررات مالی اداری و استخدامی وزارت مذکور منطبق با سیستم حاکم‌ بر سایر دستگاههای دولتی و رفع موانع موجود و ایجاد تسهیلات لازم هیاتی تام‌الاختیار مرکب از یک نفر به معرفی رییس دیوان محاسبات کشور، یک‌نفر به معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک نفر به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور نماینده وزارت جهاد سازندگی (‌بدون حق رای)‌ تعیین می‌گردد.

تصمیمات این هیات که به اکثریت آرا اتخاذ می‌شود و تنها ناظر بر ایجاد تسهیلات در امر تنظیم حسابهای مذکور می‌باشد، مانع از‌ رسیدگی دیوان محاسبات کشور براساس وظایف مندرج در اصل (۵۵) قانون اساسی و مانع تعقیب قانونی متخلفین نخواهد بود. وزارت جهاد سازندگی‌مکلف است اطلاعات و مدارک مورد نیاز هیات را در اختیار آنان قرار داده و همکاری لازم را به عمل آورد.

‌تبصره ۱ – نحوه تنظیم حسابهاییاد شده بطور کلی یا موردی توسط هیات مذکور تعیین می‌گردد.
‌تبصره ۲ – دستورالعمل اجرایی و برنامه زمان‌بندی تنظیم حسابهای مذکور در اجرای این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون توسط‌ هیات مذکور تعیین و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تبصره ۳ – مدت ماموریت هیاتیاد شده یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون تعیین می‌شود و تمدید آن در صورت لزوم به پیشنهاد هیات مذکور با‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس دیوان محاسبات کشور بلامانع است. تاریخ تصویب ۱۳۷۶/۰۳/۰۴
نسخ ضمنی به دلیل اینکه موضوع این قانون تعیین تکلیف  حسابهای جهاد در سنوات ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰ بوده است.