آييننامه استفاده خانه‌های سازمانی

آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني (۱۳۶۲/۰۲/۱۸)

‌ماده ۱ – در شهرهايي كه خانه‌هاي سازماني به منظور استفاده كاركنان دولت به طور عموم ساخته شده يا مي‌شود تقسيم و تعيين سهميه منازل براي وزارتخانه‌ها و‌ موسسات دولتي و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت به تناسب تعداد كاركنان مامور و انتقالي هر سازمان وسيله كميسيوني مركب از شخص ‌استاندار، مدير كل‌ مسكن و شهرسازي و دادستان دادگاه عمومي استان انجام مي‌گيرد. حضور مسئول يا سرپرست خانه‌هاي سازماني استان در جلسات بدون داشتن حق رأي‌ ضروري است.

‌تبصره ۱ – تقسيم و تعيين سهميه خانه‌هاي سازماني كه از محل اعتبارات خاص وزارتخانه و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته احداث يا تهيه مي‌شود با‌وزير مربوطه يا نماينده تام‌الاختيار وي مي‌باشد.

‌تبصره ۲ – آن قسمت از اماكن دولتي نيز كه از طرف سازمان هاي مذكور در اين ماده در اختيار متصديان شاغل معيني در دوره تصدي آن شغل جهت سكونت‌گذارده مي‌شود خانه سازماني محسوب و مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود مگر آن كه كاركنان دولت به لحاظ انجام وظيفه و به اقتضاي نوع شغل ناگزير‌ به سكونت در اماكن دولتي مذكور باشند كه مشمول اين آيين‌نامه نمي‌شوند مانند كاركنان راه‌آهن دولتي در ايستگاه ها، كاركنان بنادر، كاركنان گمركات در مرزها،‌كاركنان دستگاه هاي مخابراتي، محافظين سدها و نيروگاه ها، سرايدار، نگهبان، كشيك شبانه و ساير مشاغل مشابه كه شاغل ناگزير است به لحاظ نوع شغل به‌صورت تمام وقت در ساختمان دولتي و محل كار حضور داشته باشد.

ماده ۲ – وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت مكلف مي‌باشند كليه خانه‌هاي سازماني را از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه با رعايت‌ شرايط ذيل در اختيار كاركنان قرار دهند.

‌الف – استفاده از خانه‌هاي سازماني منحصراً با كاركنان انتقالي يا مامور خدمت مي‌باشد و كاركنان محلي و يا افرادي كه براي همان محل استخدام مي‌شوند حق‌ استفاده از خانه‌هاي مذكور را ندارند. چنان چه قبلاً خانه‌هاي سازماني در اختيار افراد غير واجد شرايط مذكور در اين آيين‌نامه قرار گرفته باشد حداكثر ظرف سه ماه‌ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه ملزم به تخليه مي‌باشند.

ب – چنان چه براي خانه‌هاي سازماني استفاده‌كننده واجد شرايط وجود نداشته باشد و خانه مذكور حداكثر شش ماه بلااستفاده بماند سازمان استفاده‌كننده مكلف‌است مراتب را براي اخذ تصميم حسب مورد به كميسيون موضوع ماده ۱ و يا مرجع مندرج در تبصره ۱ ذيل آن اعلام نمايد.

ج – چنان چه تعداد متقاضيان واجد شرايط بيش از تعداد خانه‌هاي خالي موجود باشد در وهله اول حق‌تقدم با رعايت ضرورت شغلي (‌به تشخيص وزير يا رييس‌ دستگاه اجرايي در استان تهران و بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه در استان) و سابقه خدمت در همان محل تعيين مي‌گردد و باز در صورت وجود شرايط‌مساوي بين متقاضيان مذكور در اين مرحله حق اولويت با توجه به كل سابقه خدمت تعداد عائله و معكوس حقوق و مزايا تعيين خواهد شد.

‌تبصره ۱ – منظور از كاركنان محلي اشخاصي هستند كه حداقل ۷ سال سابقه سكونت متوالي و يا ۱۰ سال سابقه سكونت متناوب در محل تا زمان درخواست‌ واگذاري داشته باشند.

‌تبصره ۲ – در صورتي كه به تشخيص رييس سازمان استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني در محل و تاييد استاندار ايجاب نمايد كه يك يا چند نفر از كاركنان محلي‌كه فاقد واحد مسكوني در محل مي‌باشند به لحاظ ضرورت پس از كسب موافقت وزير سازمان استفاده‌كننده مي‌توان تا زماني كه موضوع ضرورت مرتفع نشده‌ است حداكثر با رعايت مدت مندرج در ماده ۳ اين آيين‌نامه و تبصره ذيل آن به ايشان اجازه استفاده از خانه‌هاي سازماني را داد.

‌ماده ۳ – حداكثر مدت استفاده از خانه‌هاي سازماني ۵ سال و پس از پايان مدت مذكور، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ سازمان متبوع، استفاده‌كننده ملزم به تخليه‌ مي‌باشد مگر اين كه متقاضي واجد شرايط وجود نداشته باشد، كه در اين صورت نيز در هر زمان كه متقاضي واجد شرايط مراجعه نمايد استفاده‌كننده از خانه‌ سازماني ظرف مهلت مذكور ملزم به تخليه مي‌باشد و همچنين در موارد خاصي كه به تشخيص رييس سازمان استفاده‌كننده در محل و تاييد استاندارد و موافقت‌ وزير سازمان استفاده‌كننده تمديد مهلت استفاده از خانه سازماني ضروري باشد مهلت مذكور فقط براي يك بار قابل تمديد است.

‌تبصره – تاريخ شروع احتساب ۵ سال براي استفاده‌كنندگان واجد شرايطي كه قبل از تصويب اين آيين‌نامه در خانه سازماني ساكن بوده‌اند ۱۳۶۱/۰۱/۰۱ مي‌باشد مگر آن كه تحويل خانه سازماني بعد از تاريخ مذكور باشد كه در اين صورت از همان تاريخ احتساب خواهد شد.

‌ماده ۴ – مبلغي كه استفاده‌كننده از خانه سازماني در ازاي حق استفاده بايد بپردازد به شرح زير تعيين مي‌گردد.

‌الف – در مورد كاركنان رسمي كه در گروه هاي شغلي ۱ تا ۶ قرار دارند ۲۵% ضريب حقوقي و در مورد كاركناني كه در گروههاي شغلي ۷ به بالا قرار دارند ۴۰%‌ ضريب حقوق كارمندان رسمي دولت ضربدر مساحت زير بناي مفيد خانه (‌بدون محاسبه بالكن و ايوان هاي سرباز و پوشيده و انوع قرنيزها) مشروط بر آن كه‌ ميزان حق استفاده از درصدهاي كل حقوق و مزاياي مستمر و يا فوق‌العاده شغل قبل از برداشت كسورات قانوني كه ذيلاً اعلام مي‌گردد تجاوز ننمايد.

‌گروه يك از جدول محروميت تسهيلات زندگي تصويب نامه به شماره ۳۷۷۲۴ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۸ هيأت وزيران ۱۸%

‌گروه دو از جدول مذكور ۱۲%

‌گروه پنج از جدول مذكور ۱۰%

‌گروه شش از جدول مذكور ۹%

گروه هفت از جدول مذكور ۸%

گروه هشت‌از جدول مذكور ۷%

گروه نه از جدول مذكور ۶%

ميزان حق استفاده از خانه‌هاي سازماني در مورد آن دسته از كاركناني كه حقوق و مزاياي آنان براساس جدول جدول و مزاياي كاركنان رسمي دولت تعيين‌ نشده‌ باشد مطابق حق استفاده كاركنان گروه هاي شغلي ۷ به بالا محاسبه و دريافت خواهد شد.

ب – ميزان حق استفاده از خانه‌هاي سازماني در تهران، كرج، حومه كن، شهرري و شميرانات و مراكز استان ها (‌به استثناي مراكز استان هاي كگيلويه و بويراحمد،‌سيستان و بلوچستان، كردستان، هرمزگان، بوشهر، ايلام و چهارمحال و بختياري) ۵۰% بيشتر از مبلغ محاسبه شده در بند فوق مي‌باشد مشروط بر اين كه مراكز‌ استان ها از درصدهايي كه در جدول فوق تعيين شده و در تهران، كرج، حومه كن، شهر ري و شميرانات از ۲۲% كل حقوق يا دستمزد ماهانه و مزاياي مستمر و‌ فوق‌العاده شغل قبل از پرداشت كسورات تجاوز ننمايد.

ج – در صورتي كه واحد مسكوني داراي تاسيسات شوفاژ يا تهويه مطبوع باشد ۲۰% مبلغ محاسبه شده در بندهاي فوق به مبلغ مذكور اضافه مي‌شود.

‌د – در صورتي خانه سازماني آپارتماني باشد ۱۰% از مبالغ محاسبه شده در بندهاي فوق كسر مي‌گردد،

‌ه‌ – در صورتي كه در خانه سازماني اثاثيه و اموال منقول دولت از قبيل كولر، پنكه، بخاري برقي، آب سردكن، يخچال، تختخواب، سرويس غذاخوري، ميز و‌ صندلي، فرش، كمد، بوفه و ساير لوازم موجود باشد و در اختيار استفاده كننده از خانه سازماني قرار گيرد مبالغي با توجه به لوازم و وسايلي كه در اختيار وي قرار‌ گرفته با نظر كارشناسي كه از طرف سازمان مالك اثاثيه معرفي مي‌شود تعيين و به ميزان حق استفاده محاسبه شده اضافه مي‌شود.

ماده ۵ – دستگاه هاي پرداخت‌كننده حقوق مكلف مي‌باشند مبالغ مربوط به حق استفاده از خانه سازماني موضوع ماده ۴ و نيز وجوه مربوط به هزينه‌هاي‌موضوع مواد (۷ و ۸) اين آيين‌نامه را از حقوق و مزايا و يا دستمزد كاركنان استفاده‌كننده از خانه سازماني كسر و به حساب مربوط به سازماني كه خانه متعلق به او‌است نزد خزانه واريز نمايند. استفاده از وجوه مذكور جهت تعميرات اساسي خانه‌هاي سازماني و پرداخت حق‌الارض (‌مربوط به اراضي وقفي) و در صورت‌لزوم هزينه‌هاي موضوع مواد (۷ و ۸) و تعمير لوازم مذكور در بند ه‌ ماده ۴ اين آيين‌نامه مجاز مي‌باشد.

‌ماده ۶ – پرداخت بهاي مصرف آب، برق، تلفن، گاز و گازوئيل به عهده استفاده‌كننده از خانه سازماني است و وي موظف است در اسفند ماه هر سال مفاصا‌حساب مربوط به خانه سازماني را از بابت مصارف مذكور به سازمان صاحب خانه تحويل و رسيد دريافت دارد و همچنين ارايه برگ مفاصا حساب مربوط به‌ مصارف مذكور در موقع تخليه و تحويل خانه الزامي است و در صورت عدم پرداخت وجوه مذكور، دستگاه پرداخت كننده حقوق مكلف است از اولين حقوق يا‌ ساير دريافتي هاي استفاده‌كننده كسر و بابت بدهي هاي مذكور پرداخت نمايد.

‌تبصره – در مواقعي كه خانه‌هاي سازماني از بابت مصارف مذكور در اين ماده كنتور اختصاصي ندارند هزينه‌هاي مربوط طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين‌نامه‌ اجرايي و اصلاحيه‌هاي آن محاسبه مي‌شود.

‌ماده ۷ – استفاده‌كننده از خانه سازماني در حدود قوانين موضوعه موظف به حفظ و نگهداري خانه مورد استفاده مي‌باشد و در غير اين صورت مسئول جبران‌ خساراتي است كه در اثر عدم مراقبت يا سهل‌انگاري به خانه وارد مي‌شود و در صورتي كه راساً اقدام به ترميم خسارات يا خرابي ننمايد سازمان صاحب خانه ‌نسبت به جبران خسارات اقدام و هزينه آن را از حقوق يا دستمزد ماهانه و ساير دريافتي هاي وي وسيله دستگاه پرداخت‌كننده حقوق كسر و به حساب سازمان‌ صاحب خانه واريز مي‌شود. ميزان هزينه اعلام شده براساس صورت حساب تنظيمي مستند به اسناد مثبته توسط سازمان صاحب خانه متعلق مي‌باشد.
‌ماده ۸ – تعميرات جزيي از قبيل لكه‌گيري، رنگ‌آميزي، تعميرات قفل و شير آب و در و پنجره و تعمير و تعويض لوازم و آلات برقي (‌كليد، پريز و …) و رفع‌ معايب ناودان ها و آبروها و تاسيسات بهداشتي انداختن شيشه و همچنين نظافت و برف‌روبي به عهده استفاده كننده مي‌باشد و در صورت عدم انجام تعميرات‌لازم يا نظافت و برف‌روبي و غيره از طرف استفاده‌كننده هرگونه خسارتي به ساختمان وارد آيد طبق ماده ۷ اين آيين‌نامه اقدام خواهد شد.
‌ماده ۹ – استفاده‌كننده از خانه سازماني حق هيچ‌گونه تغييري در قسمت هاي داخلي و خارجي بنا و يا واگذاري خانه سازماني را كلاً يا جزاً به غير ندارد.
‌ماده ۱۰ – چنان چه شخصي كه حق استفاده از خانه سازماني را دارد به علل غير موجه (‌به تشخيص كميسيون موضوع ماده يك يا مرجع مندرج در تبصره ۱ ذيل‌ آن) حداكثر تا دو ماه از خانه استفاده كنند سازمان مي‌تواند حق استفاده از خانه را با رعايت اولويت به ديگري واگذار نمايد.
‌ماده ۱۱ – استفاده‌كننده از خانه سازماني، خانه را طبق صورت‌ جلسه‌اي حاوي وضعيت خانه سازماني با ذكر جزييات تحويل مي‌گيرد و بايد در موقع تخليه نيز‌خانه را عيناً به همان نحو كه تحويل گرفته طي صورت جلسه‌اي به نماينده سازمان صاحب خانه تحويل و رسيد دريافت دارد، در غير اين صورت تا زمان تحويل‌رسمي مكلف به پرداخت حق استفاده است.
‌تبصره ۱ – مسئول يا سرپرست خانه‌هاي سازماني محل موظف است هر سال يك بار از خانه‌هاي سازماني بازديد به عمل آورد و درصورت مشاهده معايب يا‌ خسارت عمده و يا ايراداتي كه در صورت عدم رفع موجب بروز خسارت عمده مي‌شود مراتب را كتباً به استفاده‌كننده از خانه سازماني اعلام كند. در صورتي كه‌ استفاده‌كننده از خانه سازماني ظرف يك ماه اقدام به رفع ايرادات و معايب و يا جبران خسارت ننمايد طبق قسمت اخير ماده ۷ اين آيين‌نامه اقدام مي‌شود.‌ استفاده‌كننده از خانه سازماني و همچنين سازمان متبوع وي موظف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم جهت بازديد سرپرست يا مسئول خانه سازماني‌مي‌باشند.
تبصره ۲ – سازمان متبوع استفاده‌كننده از خانه سازماني مكلف است حداقل يك ماه از قبل از هرگونه تغيير در وضع مستخدم كه موجب تخليه خانه سازماني‌ مي‌گردد و يا انقضاي مدت حق استفاده، مراتب را به سرپرست يا مسئول خانه‌هاي سازماني محل اطلاع دهد تا سرپرست مذكور طبق تبصره ۱ اين ماده اقدام‌ لازم بنمايد.
‌تبصره ۳ – چنان چه خانه سازماني هنگام تخليه به صورت زمان تحويل نباشد و استفاده‌كننده ظرف يك ماه اقدام به رفع معايب و نواقص نكند سازمان صاحب‌خانه طبق قسمت اخير ماده ۷ اين آيين‌نامه اقدام خواهد كرد.
‌ماده ۱۲ – درصورتي كه استفاده‌كننده به هر علتي از قبيل انتقال، بازنشستگي، انفصال، استعفا، اخراج، تغيير شغل، تعليق و غيره حق استفاده از خانه سازماني را‌ از دست بدهد و يا خانه سازماني به غير فروخته شود بايد حداكثر ظرف سه ماه آن را تخليه و برابر صورت مجلس تحويل نماينده سازمان صاحب خانه بنمايد.
‌ماده ۱۳ – در صورتي كه استفاده كننده فوت شود مهلت تخليه براي خانواده او شش ماه از تاريخ فوت مي‌باشد و هرگاه فرزندان او در محل خدمت مشغول‌ تحصيل باشند حداكثر تا پايان سال تحصيلي همان سال به خانواده وي مهلت داده مي‌شود و در هر حال مهلت شش ماه براي خانواده او محفوظ خواهد بود.
‌ماده ۱۴ – در صورتي كه خانه سازماني در پايان مدت يا مهلت مقرر تخليه و تحويل نشود به تقاضاي اداره مربوطه و به دستور دادستان يا جانشين يا نماينده او‌ در نقاطي كه مقامات مذكور نباشند به وسيله ماموران انتظامي خانه تخليه خواهد شد و تا زمان تخليه از پرداخت حقوق و مزاياي استفاده‌كننده از خانه‌ سازماني طبق ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۴۷ خودداري به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۱۵ – افسران، درجه‌داران و افراد نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي انتظامي كه از خانه‌هاي سازماني متعلق به سازمان خود استفاده‌ مي‌نمايند مشمول آيين‌نامه و مقررات خاص مربوطه مي‌باشند.
‌ماده ۱۶ – سازمان هاي مشمول اين آيين‌نامه مكلفند مانده وجوه استفاده نشده موضوع بند (ج) ماده (۳) آيين‌نامه طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را به حساب موضوع ماده (۵) اين آيين‌نامه واريز نمايند.
ماده ۱۷ – در مواردي كه در اجراي اين آيين‌نامه ابهامي وجود داشته و يا موضوع در آيين‌نامه مسكوت مانده باشد حسب مورد كميسيون موضوع ماده ۱ و يا‌ مرجع مندرج در تبصره ۱ ذيل آن به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر مي‌نمايد.
‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير