آیین نامه‌ واحدهای مسكونی

آیین نامه‌واگذاري واحدهاي مسكوني به افراد و سازمان‌هاي دولتي که از محل طرح های عمرانی و یا سایر اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا موسسات وابسته به آن احداث می گردد.

مصوب (۱۳۶۱/۰۶/۰۳)

‌ماده ۱ – واحدهاي مسكوني موضوع اين آيين‌نامه مي‌بايست با رعايت اولويت‌هاي ذيل واگذار گردد.

‌الف ـ خانواده شهداي انقلاب اسلامي ايران در واگذاري واحد مسكوني با تأييد بنياد شهيد و ضمن پرداخت بهاي واحد مسكوني توسط بنياد شهيد اولويت‌ دارند.

ب ـ كارمندان محلي و يا بومي دولت كه قبلاً در خانه‌هاي سازماني ساكن شده‌اند و مكلف به تخليه واحدهاي مسكوني مي‌باشند پس از تخليه واحدهاي‌ مسكوني سازماني با رعايت ساير شرايط اين آيين‌نامه واحد مسكوني به آن ها واگذار خواهد شد. بديهي است آن عده از كارمندان بومي و محلي كه طبق آيين‌نامه‌طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني پس از تصويب اين آيين‌نامه در خانه سازماني ساكن بشوند شمول مفاد اين بند قرار نخواهد گرفت.

ج ـ با توجه به نيازمندي‌هاي دولتي در استان‌هاي مختلف كشور به خريد واحد مسكوني ارزان قيمت از محل اعتبارات خود به جهت تبديل به خانه سازماني، در‌صورت موافقت شخص استاندار همراه با گزارش توجيهي وي و نيز تأمين اعتبار واحدهاي مسكوني از طرف سازمان متقاضي، وزير مسكن و شهرسازي با توجه‌به سياست مسكن روز چنان چه به صلاح و ضرورت منطقه تشخيص دهد مي‌تواند تمام يا تعدادي از واحد مسكوني مورد نياز را جهت فروش به سازمان‌هاي‌ دولتي اختصاص دهد.

‌تبصره ـ در صورتي كه سازمان متقاضي قادر به تأمين اعتبار خريد واحدهاي مسكوني در سال مورد تقاضا نباشد در صورتي كه تعهد نمايد از اعتبارات سال آينده‌ خود بهاي واحدهاي مسكوني مورد نياز را بپردازد وزير مسكن و شهرسازي مي‌تواند واحدهاي مسكوني مور نياز را به سازمان متقاضي اختصاص دهد باقي‌ مانده واحدهاي مسكوني طبق مقررات اين آيين‌نامه براي فروش به عموم عرضه مي‌گردد.

‌(شرايط و مقررات مربوط به متقاضيان واحدهاي مسكوني)

‌ماده ۲ ـ متقاضي بايد ساكن شهري باشد كه واحد مسكوني در آن احداث شده است.

‌ماده ۳ ـ متقاضي و افراد تحت تكفل وي در سراسر كشور داراي واحد مسكوني يا زمين نباشد.

ماده ۴ ـ متقاضي قبلاً از وام مسكن يا خانه با اراضي دولتي به صورت واگذاري و سا خانه‌هاي شركت‌هاي تعاوني مسكن استفاده نكرده باشد. ساكنين خانه‌هاي‌ سازماني مشمول اين ممنوعت نخواهد بود و در صورت واگذاري واحدهاي مسكوني بايد فوراً نسبت به تخليه و تحويل واحد سازماني اقدام نمايد.

‌ماده ۵ ـ متقاضي بايد قادر به پرداخت پيش قسط و اقساط مقرر باشد.

تبصره ـ متقاضي بايد قادر به پرداخت اقساط ماهيانه نباشد مي‌تواند با همسر خود كه داراي درآمد باشد مشتركاً تقاضاي يك واحد مسكوني نمايند.

ماده ۶ ـ متقاضي بايد از واحد مسكوني فقط براي سكونت خود و عائله تحت تكفل استفاده نمايد.

‌ماده ۷ ـ در شهرهايي كه احتياج به اخذ مجوز خريد واحد مسكوني باشد، متقاضيان بايد داراي مجوز خريد مسكن باشند و در ديگر شهرها تعيين حداقل‌سكونت با نظر كميسيون موضوع ماده ۹ آيين‌نامه مي‌باشد.

‌ماده ۸ ـ خانواده‌هايي كه داراي عائله بيشتر و همچنين داراي سكونت طولاني‌تر در محل باشند از امتيازات بيشتري برخوردار مي‌گردند و در شرايط مساوي‌افرادي كه داراي درآمد كمتري هستند با رعايت ماده ۵ اين آيين‌نامه در اولويت مي‌باشند.

‌تبصره ـ به افراد مجردي كه خانواده آن ها در منطقه محل احداث واحدهاي ساكن باشند واجد مسكوني واگذار نخواهند شد. مگر آن كه فرد مذكور عهده دار‌سرپرستي پدر، مادر، خواهر يا برادر خود باشد.

(‌نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني)

‌ماده ۹ ـ جهت امتياز گذاري و تعيين اولويت‌هاي متقاضي و ساير موارد كميسيوني به رياست استاندار يا نماينده وي و نمايندگان دادستاني، اداره كل آموزش و‌پرورش، سازمان آب و برق منطقه اداره كل مسكن و شهرسازي كه دبيري جلسه مورخ را به عهده خواهد داشت تشكيل مي‌شود.

‌ماده ۱۰ ـ قيمت تقريبي، تاريخ واگذاري، تعداد واحدهاي مسكوني و شماره حساب بانكي در هر مورد وسيله ادارات كل مسكن و شهرسازي كه براي اطلاع‌عموم آگهي خواهد شد.
‌تبصره ـ قيمت قطعي واحدهاي مسكوني طبق جدول ضميمه تعيين مي‌گردد.
ماده ۱۱ ـ متقاضيان بايد تقاضاهاي خود را به انضمام فيش بانكي پرداخت ۱۰% بهاي مسكوني و ساير مدارك خواسته شده به ادارات كل مسكن و شهرسازي‌ تسليم و رسيد دريافت نمايند.
‌تبصره ۱ ـ تقاضاهاي رسيده وسيله كميسيون ماده ۹ بررسي شده و متقاضيان واجد شرايط انتخاب خواهند شد.
‌تبصره ۲ ـ در صورتي كه متقاضيان واجد شرايط بيش از تعداد واحدهاي مسكوني باشد و با تأييد كميسيون ماده ۹ انتخاب افراد واجد شرايط از طريق امتياز‌بندي مقدور نباشد افراد واجد شرايط از طريق قرعه‌كشي انتخاب خواهند شد، حضور متقاضيان در مراسم قرعه‌كشي آزاد خواهد بود.
‌تبصره ۳ ـ در صورتي كه متقاضي، واجد شرايط نبوده و يا قرعه به وي اصابت ننمايد، ۱۰% پرداختي بدون احتساب بهره به وي مسترد مي‌شود ولي در صورت‌ تعلق واحد مسكوني به متقاضي مبلغ مزبور بابت قسمتي ارز پيش قسط محسوب خواهد شد.
(‌نحوه تعيين قيمت واحدهاي مسكوني و شرايط پرداخت)
‌ماده ۱۲ ـ قيمت واحدهاي مسكوني توسط ادارات كل مسكن و شهرسازي استان به شرح جدول پيوست همين آيين‌نامه محاسبه و تعيين مي‌شود.
‌ماده ۱۳ ـ شرايط پرداخت بهاي واحدهاي مسكوني طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب وزير مسكن و شهرسازي برسد.
‌(شرايط و مقررات مربوط به انتقال)
‌ماده ۱۴ ـ واحد مسكوني براي مدت ۸ سال به منظور استفاده امانتاً در اختيار متقاضي گذارده مي‌شود استفاده كننده از تاريخ تنظيم قرارداد تا پايان مدت مذكور‌حق انتقال و واگذاري واحد مسكوني را تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ندارد.
پس از پايان مدت ۹ سال در صورتي كه استفاده كننده كليه شرايط و مقررات‌مندرج در اين آيين‌نامه را رعايت كرده باشد واحد مسكوني به وي منتقل مي‌شود، استفاده كننده بايد هر ماه مبلغي معادل اقساط ماهانه واحد مسكوني به عنوان‌حق استفاده پرداخت نمايد كه در صورت انتقال واجد مسكوني به استفاده كننده اين وجوه بابت اقساط منظور و محسوب خواهد شد.
‌تبصره ـ هرگاه استفاده كننده در استخدام دولت و يا شركت‌ها يا مؤسسات وابسته به دولت يا بانك‌ها و شهرداري‌ها باشد و در خلال مدت ۸ سال از تاريخ‌ واگذاري واحد مسكوني به محل ديگري منتقل شود، با تأييد مدير كل مسكن و شهرسازي استان و موافقت استاندار مي‌تواند واحد مسكوني خود را اجاره دهد‌و چنان چه مدت ۳ انتقال از ۲ سال تجاوز نمايد حق فروش واجد مسكوني را نيز خواهد داشت.
‌ماه ۱۵ ـ در صورتي كه زمين واحدهاي مسكوني اجاره‌اي باشد انتقال واحدهاي مسكوني فقط شامل اعياني بوده و عرصه به صورت اجاره واگذار خواهد شد.‌مدت و ميزان اجازه بها ماهانه به مبلغ اقساط افزوده و دريافت مي‌شود.
‌ماده ۱۶ ـ از تاريخ تنظيم قرارداد واگذاري تا ۸ سال چنان چه ثابت شود كه استفاده كننده حائز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه نبوده و يا برخلاف مقررات اين‌آيين‌نامه و يا برخلاف مقررات اين آيين‌نامه عمل كرده است، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به فسخ قرارداد و تصرف واحد مسكوني خواه بود. در اين‌صورت مبالغ پرداختي (‌پيش قسط) بابت حق استفاده منظور شده و قابل استرداد نبوده و هزينه‌هاي اجراييه نيز اخذ خواهد شد.
‌تبصره ـ واحدهاي مسكوني كه به ترتيب فوق از متقاضيان باز پس گرفته مي‌شود طبق مقررات اين آيين‌نامه به افراد واجد شرايط ديگري واگذار خواهد شد.
‌ماده ۱۷ ـ كليه موارد پيش‌بيني نشده در ين آيين‌نامه با نظر وزير مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود..
‌تبصره ـ كميسيون مندرج در ماده ۹ مي‌تواند با توجه به سياست‌هاي مسكن و قيمت‌هاي روز از واحدهاي مسكوني در محل مورد نظر و همچنين نوع آب و هوا‌ و نزديكي به مركز تا ۲۰ درصد مبلغ محاسبه شده فوق‌الذكر را افزايش داده تا قيمت مناسب براي فروش واحدهاي مسكوني بدست آيد.
‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير