آئيننامه تاكسيرانی تهران

آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي.

شماره ۹۸۵۹ / ت ۱۴۹۳۰ هـ ۱۳۷۴/۰۸/۱۳

وزارت كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۱۰ بنا به پيشنهاد شماره ۱/۳/۳۴/۸۴۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۰ وزارت كشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده ياد قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسي راني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شوراي انقلاب اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ آئين نامه اجرائي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :

فصل اول : كليات

ماده ۱ ـ به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در امور مربوط به تاكسيراني و انواع سرويسهاي تاكسي شهري در شهر ها، وزارت كشور بر اساس مواد ۵۴ و ۸۴ قانون شهرداري ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ اقدامات لازم را معمول مي كند .

ماده ۲ ـ تاكسي عبارت از وسيله نقليه اي ـ اعم از سواري، استيشن يا هر خودروي مناسب ديگر ـ است كه داراي مشخصات معين شده در اين آئين نامه است و با امتياز بهره برداري كه توسط شهرداري صادر مي شود، به صورت يكي از سرويسهاي تاكسي شهري به جابجايي مسافر در درون شهر مي پردازد.
تبصره ـ انواع سرويسهاي تاكسي شهري كه با عناوين، رنگها و فرمهاي گوناگون نظير نارنجي و فرودگاه كه با وسايل نقليه سواري، استيشن يا خودروي مناسب ديگر يا آژانس مشغول به كار هستند مشمول اين آئين نامه هستند.

ماده ۳ ـ ماده ۳ ـ تمركز امور مربوط به تاكسيراني، همچنين كليه امور مربوط به حمل و نقل عمومي مسافر در درون شهر، در حيطه نظارت و مسووليت شهرداري است.

تبصره ـ شهرداري مي تواند به منظور رعايت مفاد اين آئين نامه، براي اشخاص حقوقي واجد شرايط، مجوز حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري صادر نمايد. اشخاص ياد شده بر طبق مفاد اين آئين نامه و به نمايندگي از شهرداري به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري اقدام مي نمايند.

فصل دوم ـ پرونده اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني)

ماده ۴ ـ پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني) مجوزي است كه پس از طي موفقيت آميز مراحل مختلف مذكور در اين آئين نامه، براي مدت معين (حداكثر ۱۲ ساعت در روز) سرويس مشخص، ميسر و زمان معين توسط شهرداري صادر مي شود مجوز مذكور فقط براي اشتغال فرد با وسيله نقليه مشخص است اعم از اينكه وسيله نقليه متعلق به دارنده مجوز باشد يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تعلق داشته باشد.

تبصره ـ شماره پروانه تاكسيراني به عنوان كد شناسايي راننده نيز به كادر خواهد رفت.

ماده ۵ ـ مراحل صدور پروانه تاكسيراني به قرار زير است :

الف ـ ثبت نام از متقاضي.

ب ـ امتحان ورودي مطابق با مفاد دستورالعمل امتحان كه به تصويب شهرداري مي رسد.

پ ـ تحقيق در مورد صلاحيت اخلاقي و اجتماعي متقاضي.

ت ـ مصاحبه حضوري.

ث ـ صدور پروانه تاكسيراني مطابق مقررات موضوعه توسط شهرداري و در قبال اخذ گواهي نامه معتبر رانندگي.

تبصره ۱ ـ با توجه به درج نوع و شماره گواهينامه رانندگي در پروانه تاكسيراني، پروانه مزبور براي رانندگي با تاكسي به منزله كارت شهري موضوع آئين نامه راهنمايي و رانندگي و گواهي نامه رانندگي است.

تبصره ۲ ـ تعداد پروانه تاكسيراني و پروانه بهره برداري از امتياز سرويسهاي تاكسي شهري در هر شهر، با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي ترافيك، توسط شهرداري تعيين مي شود.

تبصره ۳ ـ هزينه خدمات و هزينه صدور پروانه ها و مجوزهاي موضوع اين آئين نامه و حق امتياز پروانه بهره برداري و حق امتياز واگذاري نمايندگي به اشخاص حقوقي با تصويب شوراي شهر يا جانشين قانوني آن تاييد وزارت كشور توسط شهرداري از متقاضيان اخذ خواهد شد.

تبصره ۴ ـ مدت اعتبار پروانه تاكسيراني ۲ سال است و در صورت دارا بودن شرايط هر بار تمديد آن براي ۲ سال ديگر توسط شهرداري مجاز است.

تبصره ۵ ـ شهرداري موظف است نسخه اي از پروانه تاكسيراني را براي اطلاع راهنمايي و رانندگي يا هر مرجع ذي صلاح جانشين ارسال كند.

ماده ۶ ـ شرايط لازم براي دريافت پروانه تاكسيراني به شرح زير مي باشد.

الف ـ داشتن حداقل ۲۳ سال سن.

ب ـ داشتن حداقل گواهي پايان دوره پايان ابتدايي يا گواهي نهضت سواد آموزي معادل آن براي افرادي كه كمتر از ۵۰ سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن براي افرادي كه داراي بيش از (۵۰ ) سال سن هستند.

پ ـ داشتن برگ پايان خدمت يا معافيت از خدمت وظيفه عمومي.

ت ـ دارا بودن گواهينامه معتبر رانندگي اتومبيل كه حداقل يك سال از تاريخ دريافت آن گذشته است.

ث ـ داشتن تاهل.

ج ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

چ ـ نداشتن سوء پيشينه.

ح ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي .

خ ـ ارايه گواهي صحت بدني و فكري و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي.

د ـ محروم نبودن از حقوق اجتماعي يا اشتغال به رانندگي از طرف مراجع ذي صلاح.

ذ ـ التزام به رعايت شئون اسلامي.

ر ـ نداشتن شغل ديگر.

تبصره ـ در صورت فقدان هر يك از شرايط ياد شده اعتبار پروانه خاتمه مي پذيرد.

ماده ۷ ـ متقاضي صدور پروانه تاكسيراني مكلف به سپردن تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات موضوع اين آئين نامه و قبول تصميمهاي هياتهاي انضباطي و رعايت دستورالعملهاي صادر شده است.

ماده ۸ ـ امور زير از تخلفات تاكسيراني محسوب و مرتكبين تابع تصميمهاي هياتهاي انضباطي خواهند بود.

۱ـ امتناع از حمل مسافر يا حمل مسافر با شرايطي خارج از مقررات. .

۲ـ عدم رعايت شؤون اسلامي و اجتماعي.

۳ـ عدم انجام كشيكهاي محوله و رعايت مقررات آن.

۴ـ اقدام تاكسيراني براي غير از ساعت، مسير سرويسي كه در پروانه قيد شده است.

۵ـ ارتكاب به جرم در هنگام تاكسيراني يا با استفاده از تاكسي.

۶ـ عدم رعايت نرخهاي مصوب و عدم استفاده از تاكسي متر در صورت نصب و الزام از آن.

۷ـ عدم رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر و تكرار تخلفات راهنمايي و رانندگي.

۸ـ استفاده از پلاك شناسايي راننده ديگر در هنگام ارايه سرويس.

۹ـ نصب و استفاده از وسايل غير مجاز كه مخالف دستورالعملهاي صادر شده باشد، در تاكسي.

فصل سوم ـ پروانه بهره برداري از امتياز سرويسهاي تاكسي شهري

ماده ۹ ـ ارايه انواع سرويسهاي تاكسي شهري در هر شهر با مديريت شهرداري صورت مي گيرد و ارايه هر يك از انواع سرويسهاي مذكور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط، مستلزم اخذ موافقتنامه اصولي و ارايه پروانه سرويس تاكسي شهري براي هر تاكسي از شهرداري است. پروانه مذكور در اين آئين نامه به اختصار شهري براي هر تاكسي از شهرداري است. پروانه مذكور در اين آئين نامه به اختصار «پروانه بهره برداري» ناميده مي شود.

تبصره ۱ ـ شماره پروانه بهره برداري عنوان كد شناسايي وسيله نقليه (تاكسي) را نيز خواهد داشت.

تبصره ۲ ـ اعتبار پروانه بهره برداري ۲ سال است و در صورت عدم تغيير شرايط مندرج در قرارداد ، هر بار براي مدت (۲) سال ديگر قابل تمديد است.

ماده ۱۰ ـ شماره گذاري وسايط نقليه به عنوان تاكسي توسط مرجع شماره گذاري با ارايه پروانه بهره برداري معتبر امكان پذير است.

تبصره ـ فرم، رنگ، تعداد ارقام و حروف قابل درج در شماره تاكسي توسط شهرداري با هماهنگي سازمان شهرداريهاي كشور و نيروي انتظامي تعيين خواهد شد.

ماده ۱۱ ـ پروانه بهره برداري به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط قابل واگذاري است.
تبصره ـ براي شخص حقيقي واجد شرايط فقط يك پروانه بهره برداري صادر مي شود.
ماده ۱۲ ـ شرايط اشخاص حقيقي براي بهره برداري به شرح زير مي باشند :
۱ـ داشتن پروانه تاكسيراني معتبر.
۲ـ معرفي يك دستگاه وسيله نقليه مناسب مطابق با ضوابط اين آئين نامه به عنوان تاكسي.
۳ـ انعقاد قرارداد در قالب مفاد ماده ۱۰ قانون مدني به منظور قبول تعهدات و شرايط زير، همچنين تصميمهاي هيات انضابطي موضوع ماده ۱۵ اين آئين نامه :
الف ـ تعهد ارايه فقط يكي از سرويسهاي تاكسي برابر مفاد قرارداد و روزانه حداقل يك نوبت كاري ۸ ساعته حداكثر اضافه كار يك فرد كه ارايه سرويس را در يك نوبت كاري ۸ ساعته قبول مي كند ۴ ساعت است كه ميزان آن توسط شهرداري در پروانه تاكسيراني قيد مي شود. دارنده پروانه بهره برداري با موافقت شهرداري، اختيار ارايه همان سرويس در نوبت كاري ديگر را منوط به قيد موضوع قرارداد و معرفي فرد داراي پروانه تاكسيراني ديگر دارد. در اين صورت مسؤوليتهاي ارايه سرويس در نوبت كاري ديگر نيز كماكان به عهده دارنده پروانه بهره برداري است.
ب ـ اعلام زمان استفاده از مرخصي ساليانه به مدت يك ماه كه ضمن آن ممكن است حداقل يك نوبت كاري ارايه سرويس تعطيل شود دارنده پروانه بهره برداري فقط در مدت مرخصي ساليانه مي تواند به جاي خود فرد داراي پروانه تاكسيراني ديگري را براي ارايه سرويس در نوبت كاري مورد تعهد معرفي نمايد.
پ ـ تعهد به انجام سرويس و مسير و زمانهاي شروع و خاتمه هر نوبت كاري سرويس درج شده در پروانه تاكسيراني.
ت ـ تقبل انجام برنامه هاي مربوط به كشيك.
ث ـ تعهد به انجام مرتب نظافت بيرون و داخل تاكسي و رعايت شوون اسلامي و اجتماعي و عدم نصب لوازم و اشياي غير مجاز در تاكسي برابر دستورالعملهاي ارايه شده.
ج ـ تعهد به تهيه و استفاده از لباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارايه سرويس و نصب پلاك كد شناسايي راننده برروي شيشه عقب خودرو و براي رويت از خارج همچنين نصب كد شناسايي راننده و وسيله نقليه در داخل اتومبيل در محل قابل رويت مسافر برابر دستورالعملهاي شهرداري.
چ ـ تعهد به عدم سپردن تاكسي براي ارايه به افراد فاقد پروانه تاكسيراني معتبر و نيز بهره برداري از تاكسي در زماني كه پروانه بهره برداري توسط مراجع ذي ربط طبق مقررات اخذ يا به طور موقت اخذ تا صدور پروانه بهره برداري جديد باطل شده است.
ح ـ تعهد به اعلام علت عدم ارايه سرويس ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ توقف تاكسي به شهرداري.
خ ـ تعهد به رعايت نرخهاي مصوب و نيز نصب و استفاده از تاكسي متر طبق دستورالعملهاي صادر شده.
د ـ تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر، همچنين عدم اقدام به حمل مسافر با اعمال شرايط شخصي و خارج از مقررات.
ذ ـ تعهد به استفاده از تابلو «خارج از سرويس» در مواردي كه بنا به دلايل نقص فني اتومبيل يا پايان نوبت كاري يا بنا به اضطرار قابل توجيه پذيرش مسافر ممكن نباشد.
ر ـ تعهد به توجه كامل به اخطارها و تذكرهاي بازرسان شهرداري در امور تاكسيراني.
ماده ۱۳ ـ اشخاص حقوقي با احراز شرايط زير و دريافت پروانه بهره برداري مي توانند به نمايندگي از شهرداري اقدام به حمل و نقل عمومي مسافر در شهر بنمايند :
۱ـ تاسيس شركت با موضوع حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري توسط انواع اتومبيل سواري، استيشن يا خودرو مناسب مدل بالا ـ كه حداكثر ۵ مدل پائين تر از مدل همان سال باشد ـ براي انجام سرويسهايي كه در موافقتنامه اصولي به اطلاع متقاضي مي رسد.
تبصره ـ شركتهاي تعاوني ايجاد شده توسط اشخاص حقيقي كه تا تاريخ تصويب اين آئين نامه داراي تاكسي بوده و در اجراي اين آئين نامه پروانه بهره برداري دريافت كرده باشند، مشروط به استفاده از پروانه بهره برداري تاكسي خود در شركت در اولويت هستند.
تبصره ۲ ـ شركتهاي تعاوني تاكسيراني در امور غير حمل و نقل اعم از خدمات رفاهي و پشتيباني اعضا تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران خواهند بود.
۲ـ حداقل و حداكثر تعداد وسيله نقليه با توجه به نوع وسيله نقليه اعم از ملكي يا قراردادي كه شركت مي تواند به كار گيرد، برابر ضوابطي است كه از طرف شهرداري با هماهنگي شوراي عالي ترافيك تعيين مي شود.
تبصره ۱ ـ چنانچه خودروي مناسب ديگري معرفي شود، حداقل تعداد توسط شهرداري اعلام خواهد شد. حداكثر تعداد آن اتومبيل هاي ملكي و قراردادي هر شركت نبايد از هفت برابر اتومبيل هاي شركتي كه كمترين تعداد وسيله نقليه را دارد بيشتر باشد.
تبصره ۲ ـ شركتهايي كه با توجه به شرايط موضوع اين ماده تاسيس و مشغول به كار مي شوند ، مي توانند در حدود معين شده در بند ۲ اين ماده از اتومبيلهاي واجد شرايط اشخاص حقيقي و حقوقي با تنظيم قرارداد در جهت ارايه سرويسهايي كه در قرارداد مشخص مي شود استفاده نمايند در اين صورت شركت نسخه دوم قرارداد را به شهرداري ارايه و پس از اخذ پروانه بهره برداري به نام شركت، اتومبيل را تحت نظارت خود مورد استفاده قرار مي دهد. چنانچه هر شخص حقيقي داراي پروانه بهره برداري معتبر، مايل باشد تاكسي متعلق به وي توسط يكي از اين شركتها مورد استفاده قرار گيرد، بايد ضمن انعقاد قرارداد با شركت مورد نظر، پروانه بهره برداري خود را به شركت تسليم كند. شركت پروانه بهره برداري وسيله نقليه مذكور را به همراه نسخه دوم قرارداد به شهرداريهاي ارايه و پروانه بهره برداري بنام شركت دريافت مي كند. پروانه بهره برداري شخصي كه به اين ترتيب در اختيار شهرداري قرار مي گيرد ، پس از خاتمه قرارداد و در صورتي كه مالك اتومبيل همچنان واجد شرايط باشد از طرف شهرداري به وي اعاده خواهد شد.
حداقل زمان قراردادها طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط شهرداري هر شهر تعيين مي شود.
۳ـ معرفي دفتر و توقفگاه مناسب با حداقل يك شماره تلفن.

۴ـ انعقاد قرارداد در قالب مفاد ماده ۱۰ قانون مدني براي ارايه سرويسهاي محوله به نمايندگي از طرف شهرداري با قبول كليه تعهدات و شرايط ذيل تصميمهاي هياتهاي انظباطي :

الف ـ تعهد به ارايه سرويس تاكسي برابر مشخصات قرارداد حداقل يك نوبت كاري ۸ ساعته براي هر اتومبيل شركت توسط افراد داراي پروانه تاكسيراني.

ب ـ تعهد به اينكه در هيچ زمان سرويس ارايه شده توسط اتومبيلهاي شركت كمتر از چهار پنجم تعداد اتومبيلهاي معرفي شده نباشد در غير اين صورت بايد از حداكثر (۲۴) ساعت شهرداري را مطلع كند.

پ ـ تعهد به تقبل انجام برنامه هاي كشيك و مقررات مربوط.

ت ـ تعهد به انجام نظافت درون و بيرون تاكسي و رعايت شوون اسلامي و اجتماعي برابر دستورالعملهاي صادر شده.

ث ـ تعهد به تهيه و استفاده از لباس هم شكل توسط رانندگان هنگام ارايه سرويس، همچنين نصب كد شناسايي راننده و وسيله نقليه در داخل اتومبيل در محل قابل رويت مسافر و شيشه عقب اتومبيل به نحوي كه از بيرون قابل رويت باشد.

ج ـ تعهد به تجهيز شركت به سيستم ارتباطي با ارايه اشتراك در سيستم ارتباطي شركتهاي مشابه در صورت اعلام شهرداري مبني بر استفاده از سيستم ارتباطي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

چ ـ تعهد مبني بر عدم واگذاري سهام شركت تحت هر عنوان به اشخاص ديگر مگر با اطلاع شهرداري.

ح ـ تعهد به استفاده از تابلو «خارج از سرويس» در تاكسيهاي شركت در مواردي كه بنا به دلايل فني يا اضطراري قابل توجيه يا اتمام نوبت كاري پذيرش مسافر ممكن نباشد.

خ ـ تعهد به رعايت نرخهاي مصوب و نصب و استفاده از تاكسي متر برابر دستورالعملهاي صادر شده.

د ـ تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر، همچنين عدم اقدام به حمل مسافر با شرايط شخصي و خارج از مقررات.
ذ ـ تعهد به توجه كامل به اخطارها و تذكرهاي بازرسين شهرداري.

ر ـ تعهد به عدم استفاده از وسايط نقليه اي كه پروانه بهره برداري آن به نام شركت نيست .

فصل چهارم ـ نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه بهره برداري

ماده ۱۴ ـ انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشي از بهره برداري معتبر فقط به اشخاصي كه برابر مفاد اين آئين نامه واجد شرايط واگذاري پروانه بهره برداري باشند و با طي مراحل زير از طريق شهرداري صورت مي گيرد :

۱ـ متقاضي انتقال، مشخصات كامل پروانه بهره برداري و مشخصات انتقال گيرنده را طي فرمي تسليم دفتر مخصوص انتقالات پروانه بهره برداري تاكسي در شهرداري مي نمايد.

۲ـ شهرداري بلافاصله و در صورت معتبر بودن پروانه بهره برداري همچنين واجد شرايط بودن گيرنده فرم موافقت نامه اصولي انتقال را به متقاضي تسليم مي كند.

۳ـ انتقال حقوق پروانه بهره برداري صرفا به طور رسمي و با ثبت در دفاتر اسناد رسمي معرفي شده از طرف شهرداري ممكن است دفاتر اسناد رسمي مذكور مكلفند بر اساس مشخصات موافقت نامه معتبر صادره از سوي شهرداري نسبت به ثبت اسناد معامله اقدام و پروانه بهره برداري مورد معامله را به مهر باطل شد كه از سوي شهرداري در اختيار آنها گذارده مي شود ممهور كنند.

تبصره ـ وسيله نقليه (تاكسي) در طول مدتي كه پروانه بهره برداري مربوط به آن باطل يا مضبوط است حق تردد ندارد و مختلف تحت پيگرد قرار مي گيرد.

۴ـ شخصي كه حقوق پروانه بهره برداري به او منتقل شده است، پروانه بهره برداري باطل شده است و تصويري از سند انتقال را به شهرداري تسليم مي كند. شهرداري موظف است پروانه بهره برداري به نام متقاضي صادر و آن را ظرف ۲۴ ساعت به وي تسليم كند.

تبصره ۱ ـ چنانچه حقوق متعارف ناشي از پروانه بهره برداري معتبر، به صورت قهري اعم از ارث يا در اثر اجراي احكام مراجع قضايي به اشخاص منتقل شود، پروانه بهره برداري از تاريخ انتقال حقوق مذكور از درجه اعتبار ساقط و باطل مي شود. اشخاص صاحب حق مكلفند حداكثر ظرف سه ماه با رعايت مفاد اين ماده و بندهاي آن با ارايه گواهي انحصار وراثت و حكم قطعي مرجع قضايي نسبت به درخواست صدور پروانه بهره برداري جديد به نام اشخاص واجد شرايط اقدام نمايند. در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت ياد شده شهرداري مي تواند بهاي عادله روز متعلق به حقوق ناشي از داشتن پروانه بهره برداري را كه توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي شود، به اشخاص صاحب حق پرداخت و در صورت عدم مراجعه با سپردن بهاي مذكور به صندوق ثبت، حقوق ناشي از داشتن پروانه بهره برداري را خود منتقل كند. چنانچه صاحبان حقوق مذكور مايل باشند كه شهرداري اين حقوق را ابتياع كند. شهرداري موظف است كه بهاي حقوق مذكور را طبق قيمت عادله روز و با تقويم كارشناس رسمي دادگستري بپردازد. هزينه كارشناسي به تساوي توسط شهرداري و فروشنده پرداخت مي شود .

تبصره ۲ ـ در صورتي كه به استناد حكم انحصار وراثت يا حكم قطعي مراجع قضايي حقوق ناشي از پروانه بهره برداري معتبر به يك يا عده اي مجوز (صغار ، اشخاص غير رشيد، مجانين) تعلق يابد به درخواست ولي يا قيم اشخاص محجور و نيز رضايت ساير صاحبان احتمالي حقوق و در خصوص ورثه ساير وراث در صورتي كه تاكسي به تشخيص هيات انضباطي وسيله امرار معاش اشخاص محجور باشد، تا هنگام رفع محجوريت از تمامي آنها، شهرداري با استفاده از حقوق پروانه بهره برداري توسط ولي يا مقيم به نفع اشخاص محجور، از طريق معرفي اشخاص داراي پروانه تاكسيراني براي هر نوبت كاري موافقت مي كند.
ماده ۱۵ ـ در هر شهر توسط شهرداري به تعداد مورد نياز هياتهاي سه نفره انضباطي به منظور رسيدگي به تخلفات تاكسيراني و تاكسي داران و نيز وظايفي كه در اين آئين نامه ذكر شده است، مركب از نماينده تاكسي داران داراي پروانه بهره برداري يا نماينده اشخاص حقوقي كه به نمايندگي شهرداري اقدام به حمل و نقل عمومي مسافر مي نمايند يا تاكسيرانان داراي پروانه تاكسيراني (حسب مورد مطرح شده در هيات) و نماينده شهرداري و نماينده شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن تشكيل خواهد شد. تصميمات هيات قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره ۱ ـ جلسات هيات مذكور به رياست نماينده شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني وي و بنا به دعوت شهرداري ، حداقل هر ماه يك بار در محل تعيين شده توسط شهرداري و با حضور كليه اعضا تشكيل و تصميمهاي هيات با اكثريت دو راي وقتي معتبر است نماينده شهرداري يكي از آن دو نفر باشد. راي اقليت نيز به صورت مستند و مستدل درج مي شود.
تبصره ۲ ـ هيات پس از وصول پرونده تخلفات از شهرداري به ذي نفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبا براي هيات ارسال كند. پس از انقضاي مدت مذكور هيات مكلف است ظرف يك ماه بر حسب مورد و بر اساس مقررات تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
تبصره ۳ ـ در صورتي كه تخلف راننده و دارنده تاكسي از جرايم مندرج در ساير قوانين مملكتي از جمله قوانين جزايي باشد علاوه بر اعمال تصميمهاي هيات انضباطي، مراتب جهت اعمال مقررات كيفري مناسب به مراجع ذي صلاح قضايي نيز منعكس مي شود.
تبصره ۴ ـ افرادي كه پروانه تاكسيراني آنها به صورت دايم باطل مي شود، حق ثبت نام مجدد براي دريافت پروانه جديد براي دريافت پروانه جديد نخواهند داشت.
ماده ۱۶ ـ شهرداري مي تواند در تشكيل شركتهاي مصرف، مسكن، خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي، خدمات پزشكي و درماني، خدمات تعميرگاهي و تامين لوازم يدكي، حمايت اقتصادي و صندوق قرض الحسنه براي تاكسيرانان و تاكسي داران اهتمام ورزيده و در حد امكان در زمينه نيازهاي فوق مشاركت نمايد.
ماده ۱۷ ـ شهرداري براي تنظيم و اداره امور تاكسيراني در شهر مي تواند در احداث ايستگاه تاكسي، ترمينالهاي درون شهري، مركز معاملات تاكسي و ايجاد جايگاههاي توزيع موقت و ايجاد تسهيلات براي راه اندازي سيستمهاي ارتباطي جمله بي سيم اقدامات لازم را معمول نمايد.
تبصره ـ استفاده از دستگاههاي بي سيم منوط به كسب مجوزهاي قانوني لازم از دستگاههاي ذي ربط است.
ماده ۱۸ ـ كليه ضوابط، آئين نامه ها و دستورالعملهاي مغاير با مفاد اين آئين نامه از تاريخ تصويب ملغي مي شود.
ماده ۱۹ ـ در اجراي ماده ۶۲ قانون شهرداري وزارت كشور مي تواند در ارتباط با مسووليتهاي شهرداريها در امور تاكسي راني هماهنگيهاي لازم را ايجاد نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي