لايحه تنظيم و تصويب بودجه

لايحه قانوني راجع به تنظيم و تصويب بودجه سال ۱۳۵۸ شهرداريهاي كشور بدون رعايت مقررات ماده ۶۸ قانون شهرداري.

شماره ۱۶۰ د – ۱۳۵۸/۰۹/۲۴

وزارت كشور

لايحه قانوني راجع به تنظيم وتصويب بودجه سال ۱۳۵۸ شهرداريهاي كشور بدون رعايت مقررات ماده ۶۸ قانون شهرداري كه در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۰۹/۱۴ بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده : بمنظور متعادل شدن بودجه شهرداريها به شهرداريهاي كشور اجازه داده ميشود استثنانا” در سال ۱۳۵۸ نسبت به تنظيم وتصويب بودجه خود بدون رعايت مقررات ماده ۶۸ قانون شهرداري و دستورالعمل مربوط اقدام نمايند.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران